Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 21 Февруари 2022

ПРОЕКТ: „ШАНС – ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ“

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БФП С РЕГ.№ BG05M9OP001-2.056-0024 от 01.02.2022 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА БФП № BG05М9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

НОМЕР НА ДОГОВОР ЗА БФП ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020: BG05M9OP001-2.056-0024-C01 от 01.02.2022 г.

НОМЕР НА ДОГОВОР ЗА БФП ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020: № BG05M9OP001-2.056-0024-2014 BG05M2OP001-C01 от 01.02.2022 г. 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЩА СТОйноСТ НА ПРОЕКТА: 1 467 233,46 лв., от които:

 • 1 158 902,72 лв. по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
 • 308 330,74 лв. по ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ/ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД: 1 247 148,44 лв.

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 220 085,02 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 01.02.2022 г. – 30.06.2023 г.

            От 01.02.2022 год. Община Кърджали в качеството си на бенефициент, стартира реализирането на проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване“, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/с регистрационен номер BG05M9OP001-2.056-0024, по процедура за конкретни бенефициенти /КБ/ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОП РЧР/ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ 2014- 2020.

            Одобреният общ бюджет по проекта е в размер на 1 467 233,46 лева (един милион четиристотин шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и три лева и четиридесет и шест стотинки), от които -  1 158 902,72  по ОП РЧР и 308 330,74 лв. по ОП НОИР.

            Общата цел на настоящият проект обхваща въвеждането и прилагането на комплексни социални, здравни и образователни услуги, насочени към социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на община Кърджали. Осигурявайки възможността за социално включване на тези групи, услугите, които се предоставят ще допринесат за по-добри условия за повишаване качеството на живот и намаляване, и ограничаване на бедността.  Специфичните цели са насочени към осигуряване на обучение и заетост, както и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги на представителите на уязвимите групи, както и създаване на условия за по-добра образователна интеграция на децата и ученици от етническите малцинства.

               С дейностите, които ще се реализират по проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване“, се допълва и надгражда изпълнението на Инвестиционната програма на Община Кърджали, която като бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., успешно реализира проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали“. В проекта са включени дейности, осигуряващи изпълнението на мерките от "социалния пакет" като част от услугата "Социални жилища", а именно - мотивационно и професионално обучение, осигуряване на заетост, повишаване на здравната култура и осигуряване на условия за подобряване на образователното ниво на техните деца.

            Целевите групи по проекта включват: ползвателите и членовете на техните семейства, които ще бъдат настанени в изградените социални жилища в град Кърджали, както и други лица от уязвимите групи в неравностойно положение.

            Община Кърджали ще изпълнява проекта със следните партньори, с които е сключено и Споразумение за партньорство, а именно:

 • Фондация „Младежки кръг – арт движение Кръг“;
 • Основно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Кърджали,                     

както и със следните асоциирани партньори, съгласно ДБФП:

 • По ОП „Развитие на човешките ресурси“:
 • Агенцията по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ Кърджали;
 • Агенцията за социално подпомагане, Регионална дирекция за социално подпомагане Кърджали;
 • Регионална здравна инспекция Кърджали.
 • По ОП „Наука и образование за интелигентен рестеж“:
 • Регионално управление на образованието – Кърджали.         

            Изпълнението на дейностите по проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване ще допринесе за:

 • увеличаване на броя на лицата от уязвимите етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги;
 • повишаване броя на успешно интегрираните, чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми;
 • положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-уязвимите групи и повишаване на информираността за тях.

www.eufunds.bg

Проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване", ДПБФП с рег. № BG05M9OP001-2.056-0024, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


 Прочитания: 1067 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign