Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Продължава изпълнението на проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”

 04 Април 2022

През 2022 година продължава изпълнението проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ рег.№ в ИСУН BG016RFOP001-1.021-0002-С01, № РД-02-37-74 от 11.07.2018 г., финансиран по процедура BG16RFOP001-1.021 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Кърджали” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Основната цел на проекта „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”е чрез осигуряване на подходяща инфраструктура да се създадат условия за насърчаване на социалното приобщаване и интеграция на уязвими и необлагодетелствани групи от жителите на община Кърджали.

Приключи изпълнението на строително-монтажните работи по проекта. Изградени са 69 социални жилища за социално уязвими групи в сградата на бивше общежитие на Строителния техникум в град Кърджали.Новите социални жилища отговарят на нарастващите потребности от осигуряване на достъпен подслон и нормални условия за живот и грижа за уязвимите групи. Осигурена е достъпна среда за ползвателите, както и за хората с увреждания.Извършена е доставка на оборудване и обзавеждане за осигуряване на условия за равен достъп до социални услуги, образование, заетост, социално приобщаване и здравеопазване на необлагодетелствани групи от жителите на община Кърджали.

Развитието на социалната инфраструктура ще повиши качеството на предоставяните социални услуги в община Кърджали.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали”, Договор за ПБФП BG16RFOP001-1.021-0002-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на -публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


 Прочитания: 953 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign