Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 07 Април 2022

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Кърджали уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали, съгласно чл.21, ал.1, т.7, във връзка с чл.21, ал.2 от  ЗМСМА / Наредбата е приета с Решение №152 от Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 26.07.2018 г.    

Допълнена с Решение №223/22.11.2018 г. от Протокол №11 на Общински съвет – Кърджали. Отменена с Решение №12560/25.09.2019 г. по адм. дело №1921/2019 г. на Върховен административен съд. Изменена и допълнена с Решение №276/30.12.2020 г. от Протокол №15 на Общински съвет – Кърджали. Допълнена с Решение №25/26.02.2021 г. от Протокол №2 на Общински съвет – Кърджали/      

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения в 30-дневен срок, считано от 07.04.2022г., които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Кърджали, бул.”България” №41 или на e-mail: obshtinakardzhali@kardjali.bg.


 Прочитания: 1011 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign