Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Нова социална услуга за хора с психични разстройства и интелектуални затруднения разкрива Община Кърджали

 15 Април 2022

Нова социална услуга на Община Кърджали за хора с психични проблеми представи днес директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” към общинската администрация Шерин Сюлейман. Това стана в рамките на начална пресконференция по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен  договор за предоставяне  на  безвъзмездна   финансова  помощ № BG05M9OP001-2.062-0009-С01 от 12.01.2022 г., който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е чрез подкрепа на подкрепящи социални услуги в общността, лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения да създадат или възстановят  умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността, според конкертните им мъзможности, каза Шерин Сюлейман. Тя определи и общата цел, която е функционирането на съвременна, подходяща и рентабилна социална инфраструктура в община Кърджали, която да осигури благоприятна среда за предоставяне на качествена ефективна услуга в общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика.

Проектното предложение предвижда  разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в Кърджали с общ капацитет от 40 места. На тях ще им бъде предоставена социална услуга, която осигурява почасови занимания, рехабилитация, трудова терапия, трудово наставничество, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите групи, мобилна работа, както и съответните профилирани дейности за подкрепа на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.

„За целите на Проекта Община Кърджали предоставя сграда общинска собственост находяща се в гр. Кърджали, бул. "Беломорски“, а именно: сграда на три етажа, със застроена площ 335 кв. м. За стартиране на социалната услуга е предвидено извършване на СМР на втори и трети етаж на определената за това сграда, както и оборудване и обзавеждане на помещенията.

Екипът за подкрепа ще се състои от 15 специалисти, с доказан професионален опит в различни сфери/ социална, психологическа, психотерапевтична, трудо и арт терапевтична дейност, консултативна, правна и др./”, каза Шерин Сюлейман.

По думите й целеви групи по проекта са лица с психични разстройства и/или с интелектуални затруднения, настанени в специализирани институции, резидентни социални услуги и услуги от общността ,също и техните семейства ;служители в организации и институции, ангажирани с процесите на деинституционализация и служители, предоставящи социални и здравни услуги в ЦСРИ.

В края на пресконференцията Шерин Сюлейман посочи и очакванията от реализираните дейности по проекта. „Очаква се общо 40 лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения, както и техните семейства да получат социални услуги в общността и осигурена подкрепа за социално включване, съгласно индивидуалните им потребности и конкретните им възможности за 12 месеца, при реализиране на проекта и минимум 6 месечна устойчивост на изпълнените дейности, след края на проекта”, каза Шерин Сюлейман.

Срокът за изпълнение на проекта е от 12 януари 2022 година до 30 юни 2023 година. Неговата обща стойност е 999 847,93 лв.

 

               

Още снимки
 Прочитания: 1052 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign