Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община стартира проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали”

 15 Април 2022

На първоначална пресконференция днес, в конферентната зала на Бизнес инкубатора бе представен поредния проект на Община Кърджали със социална насоченост, а именно  „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали” с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура BG05M9OP001-2.061 Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2  с Министерството на труда и социалната политика. Неговата обща стойност е 999 999,88 лева, а срокът за изпълнение е от 2 декември 2021 година до 30 юни 2023 година. Целите и дейностите по проекта представи директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности” в общинската администрация Шерин Сюлейман.

От думите й стана ясно, че основната цел на проекта е да се осигури качествена грижа на лицата с тежки увреждания чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства .

„Проектното предложение предвижда разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания,вкл.с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали, с капацитет 30 места,съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода2018-2021г.за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. В Центъра ще се осигурят дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други подкрепящи дейности,съгласно спецификата и потребностите на целевата група”, каза Шерин Сюлейман.

По думите й в рамките на проектното предложение ще се изгради необходимата социална инфраструктура за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги и мобилни услуги на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства. За целите на проекта Община Кърджали предоставя сграда общинска собственост находяща се в гр.Кърджали, бул.Беломорски.

Проектните дейности включват  строително - ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане, закупуване на транспортни средства, подбор и наемане на персонал, обучение и супервизия на персонала и разкриване и предоставяне на социална услуга Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства за период от 12 месеца, разказа Шерин Сюлейман.

Тя уточни и целевите групи по проекта, а те са лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства и лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, ползващи резидентни услуги и техните семейства.

Договор № BG05M9OP001-2.061-0010-С01  „Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки множествени увреждания и  техните   семейство  в  Община Кърджали»,по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.061  „Подкрепа  за  лицата  с  увреждания» - Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Чрез изпълнение на проектното предложение ще се създадат условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване на достъпа до социални и здравни услуги на лицата с увреждания, вкл.с множествени увреждания. 

Шерин Сюлейман посочи и очакваните  резултати от реализацията на проекта:

„-Създаване и предоставяне на качествени социални и интегрирани здравно-социални услуги на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства.

 -Предоставяне на качествена грижа и подкрепа на лицата от целевата група според индивидуалните им потребности.

-Повишаване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. - Осигуряване на равен достъп до социалните услуги.

-Подкрепа на семействата, в които има лице с увреждане чрез създаване на възможност за подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност.

 - Разширяване на предоставяните услуги в Община Кърджали. -Разширени възможностите за ползване на социални услуги, предоставяни в общността;

 -Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност; - Превенция на институционализацията на лицата с увреждания, вкл. на лицата с тежки множествени увреждания;

-Осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции и организации”.

 

Още снимки
 Прочитания: 1254 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign