Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА №4

 18 Април 2022

                                                              П О К А Н А

                                                              № 4

          На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

                                                            С В И К В А М

На 26.04.2022 год. /вторник/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                                                                                                                                                                                                                                            

Проект             

                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
 2. Допълнение и изменение  на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023 г.
 3. Създаване на Постоянна комисия по местно самоуправление, анализи и планиране и определяне на  поименен състав и ръководство.
 4. Приемане на отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви  на  малолетните и непълнолетните за 2021 год.
 5. Възлагане на услугата патронажна грижа по проект „Патронажна  грижа + в Община Кърджали”,  административен   договор  № BG05M9OP001-6.002-0039-С01   от 10.03.2021 г., процедура  BG05M9OP001-6.004  „Патронажна грижа +”.
 6. Приемане  на доклади за осъществените  дейности  на читалищата  за 2021  г.
 7. Приемане  на  отчет за изпълнение  на Културен  календар  на Община Кърджали за  2021 г. и приемане  на  Културен календар на  Община  Кърджали  за 2022 г.
 8. Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2021 г. и приемане на  Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2022 г.
 9. Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2021 година и приемане на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2022 година.
 10. Приемане на окончателен уточнен план на Бюджета за 2021 г. на Община Кърджали.
 11. Приемане на Бюджета за 2022 г. на община Кърджали.
 12. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 13. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 14. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект: “Външно  кабелно  електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, с местонахождение гр. Кърджали, имот: 40909.7.71 преминавайки през ПИ 40909.124.236 и ПИ 40909.7.35 до ново електромерно табло на имотна граница.
 15. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект: “ Външно  кабелно  електрозахранване на многофамилна жилищна сграда с гаражи секция 1, секция 2, изградени в имот с идентификатор 40909.111.630 и ЦСЗГДУППМГ на МЗ в ПИ 40909.112.437, преминавайки през ПИ 40909.111.97, ПИ 40909.111.65, ПИ 40909.111.87, ПИ 40909.111.89, ПИ 40909.112.140 и ПИ 40909.112.143 до нови електромерни табла.
 16. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект: “Външно  кабелно  електрозахранване на многофамилна жилищна сграда с търговски партер“, с местонахождение гр. Кърджали, поземлен имот 40909.115.167, преминавайки през ПИ 40909.115.18 и ПИ 40909.115.156 до ново електромерно табло на фасадата на сградата.
 17. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект: “Външно  кабелно  електрозахранване на жилищни сгради изградени в имоти с идентификатор 15216.10.44 и идентификатор 15216.10.39 с местонахождение с. Глухар, местност ,, Ени търла“ от съществуващ стълб НН №8/6 в ПИ 332, преминавайки през ПИ 334 и ПИ 15216.10.45 до нови електромерни табла на имотна граница.
 18. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект: “Външно  кабелно  електрозахранване на ,, Жилищна сграда“, с местонахождение землище на  гр. Кърджали, имот: 40909.111.1653, преминавайки през ПИ 40909.114.243 и ПИ 40909.114.528, ПИ 40909.114.275, ПИ 40909.27.139 до ново електромерно табло на имотна граница.
 19. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект: “Външно  кабелно  електрозахранване на ,,Офис“, с местонахождение гр. Кърджали, имот: 40909.108.257.1.4, преминавайки през ПИ 40909.108.23 и 40909.108.80 до ново електромерно табло на имотна граница“.
 20. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект: “Външно  кабелно  електрозахранване на ,,Жилищна сграда и подпорни стени“, с местонахождение гр. Кърджали, имот: 40909.112.257, преминавайки през ПИ 40909.112.275, 40909.112.354 и 40909.112.271 до ново електромерно табло на фасадата на сградата“.
 21. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на оптична кабелна мрежа на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за обект:Разширение на оптична мрежа на ,, А1 България ЕАД“ на територията на град Кърджали в новопроектирани изкопи“.
 22.  Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда  в поземлен имот 40909.27.519 местност ” Арда бойу ” на М. Ф., гр.Кърджали от ТНН на ТП 131 в поземлен имот 40909.115.136 преминавайки през поземлени имоти 40909.114.529, 40909.114.528, и 40909.114.526  до ново ТЕПО ( Б+ )  пред имотна граница на поземлен имот 40909.27.503”.
 23. Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда  в УПИ І-5767, кв.97 поземлен имот 40909.111.36, ж.к.” Възрожденци ”, гр.Кърджали от ТП 137 в поземлен имот 40909.111.147 преминавайки през поземлени имоти 40909.111.148, 40909.111.145, 40909.111.65 и 40909.111.37  до ново електромерно табло  на фасадата на сградата”.
 24. Подробен устройствен план - Специализирана план схема и право на преминаване на оптична кабелна линия до поземлен имот с идентификатор 40909.102.219 през поземлен имот с идентификатор 40909.102.157 по КККР на гр.Кърджали  за обект: ”Оптична свързаност на административна сграда в УПИ І, кв.133 на адрес: гр.Кърджали, ул. ”Беласица” № 2 с единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали”.
 25. Разрешение за изработване на изменение на ПУП – ПРЗ / подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ на УПИ I с идентификатори 40909.108.234 и 40909.108.61 в кв.53 по плана на ЦГЧ, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ във връзка с параграф 9 от Наредба №7 за ПН за УОВТУЗ /Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони/.
 26. Предложение за одобряване изменението на ОУП на гр.Кърджали, в частта на УПИ                  ІІ-5610 / нов ПИ 40909.112.43 /, кв.104 по плана на ж.к.”Възрожденци”.                                     
 27. Предложение за одобряване изменението на ОУП на гр.Кърджали, в частта на УПИ                            І-5605 / нов ПИ 40909.112.56 /  и УПИ ІІ-5844  / нов ПИ 40909.112.55 /, кв.102 по плана на ж.к.”Възрожденци”.
 28. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г.
 29. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 30. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните цени.
 31. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински обект, представляващ:  Павилион № 3, находящ се в археологически комплекс „Перперикон”, Община Кърджали, за осъществяване на търговска дейност.
 32. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински обект, представляващ:  Павилион № 4, находящ се в археологически комплекс „Перперикон”, Община Кърджали, за осъществяване на търговска дейност.
 33. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински обект, представляващ:  Павилион № 5, находящ се в археологически комплекс „Перперикон”, Община Кърджали, за осъществяване на търговска дейност.
 34. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински обект, представляващ:  Павилион № 6, находящ се в археологически комплекс „Перперикон”, Община Кърджали, за осъществяване на търговска дейност.
 35. Участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК  на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Кърджали и определяне на мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 04 май 2022 г.
 36. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 37. Питане.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                  

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 840 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign