Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 19 Април 2022

 

  ПРОЕКТ     “Заедно – За щастливо детство” с рег.номер BG05M20P001-3.011-0001-С01 финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54

ПОКАНА

 Уважаеми дами и господа,

         Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в заключителната пресконференция по проект    “Заедно – За щастливо детство” с рег.номер BG05M20P001-3.011-0001-С01 финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54.

            Пресконференцията ще се проведе на 27.04.2022год. от 11:00 часа в сградата на БИЗНЕС ИНКУБАТОР /голяма зала/, намиращ се на адрес:гр.Кърджали, ул.”Отец Паисий”.

            На пресконференцията ще бъдат представени постигнатите резултати при изпълнението на проекта.

                                                           

 С уважение,

Д-р инж.Хасан Азис

Кмет на община Кърджали

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект Заедно – за щастливо детство“, Договор за БФП № BG05M20P001-3.011-0001-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020 г.”.


 Прочитания: 643 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign