Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Отчетоха успешната реализация на проекта на община Кърджали „Заедно – За щастливо детство”

 27 Април 2022

Заключителна пресконференция по проект “Заедно – За щастливо детство”, изпълняван от община Кърджали, се проведе днес в залата на Бизнес инкубатора.  Той е изцяло финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“от Стратегията за ВОМР на МИГ Стамболово-Кърджали 54 и е на обща стойност  286 410,45 лв.

Пред представители на партньорите от 5-те детски градини, бенефициенти от други детски заведения в община Кърджали и журналисти проектът бе представен от директора на Дирекция „Хуманитарни дейности” в общинската администрация Ширин Сюлейман, в присъствието на неговия координатор Венета Бошняшка, експерта „Образователни дейности” Мая Петкова и счетоводителя Йълдъз Мустафа.

Проект „Заедно – За щастливо детство” е фокусиран върху работата със специфична целева група, включваща деца и родители от етническите малцинствени групи, чиято социална и личностна реализация е силно ограничена, поради социална и психологическа изолация.

Основна цел на проекта е създаване на условия за социално включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Специфичните цели са свързани с повишаване на качеството на образованието в четирите детски градини в малки населени места, намиращи се на територията на МИГ "Стамболово –Кърджали 54" за подобряване на достъпа до предучилищното образование в малките населени места и намаляване броя на необхванатите и на отпадащите от предучилищно образование деца,  каза Ширин Сюлейман.

Тя припомни, че точно преди две години, на 27 април 2020 г. кметът на Община Кърджали д-р инж. Хасан Азис  е подписал Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова по проекта.

„Проектното предложение  се изпълняваше от Община Кърджали в партньорство с четири детски градини намиращи се на територията на МИГ Стамболово–Кърджали 54, а именно ДГ „Мечо Пух”, която обхваща селата  Чифлик , Мургово и Перперек, ДГ „Славейче” в с. Широко поле, ДГ „Мики Маус” в с. Стремци и с. Горна крепост и ДГ „Кокиче” , обхващаща  селата Мост и Миладиново”, каза Ширин Сюлейман. В нарочна презентация тя отчете и дейностите по проекта.

Те са реализирани м рамките на създадените 5 клуба „От А до Я”, , а също и клуб „Пъстроцветна дъга”, клуб „Пей и танцувай с мен”, клуб „Моят роден край” и организираните тренинги с родители и деца.      

„Основните дейности по проекта бяха насочени към овладяването на българския език и развитие на социалните и комуникационните умения  на 130 деца, които се обучаваха в четирите  детски градини-партньори,както и с проучване на проблемите и нагласите на родителите и извеждане на децата от затворената общност, в която живеят за успешната им интеграция в училище. Проектът включваше реализирането на редица разнообразни по своя характер, емоционални и забавни дейности, съобразени с нуждите на децата в детските градини, както и дейности свързани с повишаване на мотивацията на 260 родители за участие в образователния процес на техните деца. Децата бяха включени в различни клубове по интереси, които  развиха творческите им заложби, познавателните им стремежи и  утвърдиха културната им идентичност. Проектът даде възможност децата да се изявят в изложби и концерти, благодарение на него някои от тях за първи път посетиха театър, музей, библиотека, качиха се на сцена. В част от дейностите участваха както децата, така и родителите им, като в процеса на активното общуване участниците  възприеха многообразието като основна черта на обществото. С прякото си участие във образователно –възпитателния процес родителите  се убедиха колко интересен и нужен е той.   В резултат от изпълнението на проекта децата от целевата група  подобриха значително владеенето на български език,  усвоиха и вече прилагат нови комуникативни и социални умения, които ще им помогнат да се интегрират пълноценно в следващите образователни степени и да имат по-добра социална и личностна реализация”, разказа Ширин Сюлейман. Тя благодари на всички участници в реализацията на проекта.

Благодарност към тях изказа и координаторът Венета Бошняшка. „Проектът даде възможност на родителите да влезнат в детската градина като институция и да станат свидетели на това колко тя е полезна и значима за техните деца. Много ценно беше и това, че те за първи път имаха среща с психолог, както и за лични консултации”, каза Венета Бошняшка. И подчерта, че проектът се е реализирал успешно въпреки наложените „прекроявания”, предизвикани от противоепидемичните мерки срещу КОВИД 19 през последните две години.

Участниците в заключителната пресконференция – представители на детските градини по проект „Заедно – За щастливо детство” също изказа благодарности за възможността да се включат в него

 

 

Още снимки
 Прочитания: 981 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign