Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали обявява целогодишен прием на документи на желаещи за настаняване в социалните жилища, които да бъдат включени в дейности, свързани с обучения и субсидирана заетост по проект „Шанс – интегриран подход за социално приобщаване“

 19 Май 2022

Община Кърджали обявява, че ще приема целогодишно документи за потенциални потребители в общинските социални жилища, изградени по проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

         В социалните жилища са предвидени за настаняване определена целева група, включваща - уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на общината.

         За социалните жилища могат да кандидатстват представители на следните целеви групи:

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия – лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка;

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания;

3. Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерски съвет, за същия период от време. Семейството включва съпрузите, ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст /родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/.

         Настоящият подбор на потребители за социалните жилища е необходим във връзка с изпълнението на интегриран проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване“ с рег. № BG05M9OP001-2.056-0024 от 01.02.2022 год., по Процедура BG05M9OP001-2.056 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020г., който е обвързан с проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

         Желаещите за настаняване в социалните жилища, които отговарят на горепосочените условия, ще бъдат включени в дейности по проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване“, по който се предвижда: интеграция на пазара на труда, включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020.


 Прочитания: 915 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign