Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 12 Юли 2022

СЪОБЩЕНИЕ

Община Кърджали обявява прием на потребители, в изпълнение на проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”,Договор №BG05M9OP001-2.019-0033-С01 по процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, вноворазкритите социални услуги:

1. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства:

 • Капацитет: 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;
 • Адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски“ № 50, първи и част от втори етаж;
 • Целева група: деца с увреждания и техните семейства;
 • Дейности: ДЦПДУТС ще предоставя комплекс от услуги в общността за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Центърът ще предоставя:
 • Дневни грижи за деца с увреждания, свързани с цялостно обгрижване на потребителите през деня; предоставяне на храна; развитие на различни навици и умения за живот, като създаване на хигиенни навици и грижи за тялото, психологична диагностика, консултация и оценка на ресурсите на детето; рехабилитация – индивидуална и групова, ЛФК за подобряване на общото физическо състояние на потребителите с физически увреждания, пасивна и активна гимнастика, масажни процедури; логопедична терапия, вкл. диагностика, превенция, корекция на езиково-говорни нарушения; психологична помощ и сензорна терапия; обучение за придобиване на социални умения и дейности по включване, вкл. умения за общуване и работа в група; музикотерапия и семейно консултирате. Центърът ще осигури условия за провеждане на терапевтични занимания с потребителите, свързани със създаване или възстановяване на навици, трудо, арт и монтесори терапия, социална терапия и интегрирано обучение и други.
 • Почасови специализирани услуги, включващи работа със специалисти: психолог, логопед, рехабилитатор, педагог и др.
 • Мобилни услуги.
 • Работа с родители - информиране, консултиране и обучения за повишаване на родителския капацитет, подобряване на грижите за детето с увреждания; специфика на конкретното увреждане, организиране и провеждане на групи за самопомощ и др.

 

2. Център за обществена подкрепа

 • Капацитет: 100 места и 4 места за спешно настаняване;
 • Адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски“ № 50, втори и част от трети етаж;
 • Целева група: Деца и младежи в риск, включително с увреждания и техните семейства;
 • Дейности: ЦОП е социална услуга, в която ще се извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучения в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В ЦОП ще се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семемейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и обучение на бъдещи приемни семемейства и осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми; реализиране на социални програми за деца и семейства в риск. Кризисен център е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. Основните дейности в ЦОП ще са организирани в програми.

 

3. Наблюдавано жилище

-Капацитет: 6 места;

-Адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски“ № 50, част от трети етаж;

-Целева група: младежа на възраст от 18 до 21 от специализирани институции и резидентни услуги в общността;

-Дейности: В Наблюдаваното жилище се предоставят следните услуги: място за живеене; информиране, професионално консултиране (социално, психологическо) и придружаване от екипа на услугата в периода на постигане на социална интеграция и професионална реализация на настанените младежи; подкрепа за разширяване на социалната мрежа на младежите, както и за подобряване или възстановяване на връзката със семейството и близките. Целите на социалната услуга са: създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите; осъществяване на дейности за постигане на социално включване; осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.

 

Насочването за ползване на социалните услугие отДирекция "Социално подпомагане", по настоящ адрес на заявилото лице.

Желаещите да ползват предоставяните социални услуги по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2”, е необходимо да посетят Дирекция "Социално подпомагане"-Кърджали за подаване на заявление и издаване на документи за насочване.

Насочването за ползване на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семействасе извършва отДирекция „Социално подпомагане“:

- по реда на ЗСУ с Предварителна оценка на потребностите /ПОП/.

- като мярка за закрила на дете. Съгласно чл.88, ал.1 от ЗСУ, всички социални услуги в изпълнение на мерки за закрила на детето се предоставят по реда на Закона за закрила на детето, като в тези случаи дирекция „Социално подпомагане“ издава направление или заповед по чл.20 от ППЗЗД.

- с издадено направление за предоставяне на социални услуги по Закона за хората с увреждания.

Без насочване от Дирекция „Социално подпомагане“ могат да се ползват социални услуги за подкрепа за формиране на родителски умения, за информиране, консултиране и подкрепа на родители по въпросите за ранно детско развитие и отглеждането на деца и за ранна интервенция на уврежданията на деца.

 

Насочването към ползване на услуги в Център за обществена подкрепа на целевите групи услуги става чрез:

А) Отдел „Закрила на детето" (ОЗД) в Дирекция „Социално подпомагане" (Д"СП").

- след извършена оценка на случая, директорът на Д"СП" по предложение на водещия специалист от ОЗД издава направление за ползване на социална услуга в ЦОП, съгласно чл. 20, ал.2 от ППЗЗД /Приложение 4 от ППЗЗД/, придружено от социален доклад и план за действие.

- по преценка на Д"СП", при липса на съдействие от страна на родителите/законните представители на детето за ползване на услугата, директорът на Д"СП" издава заповед за ползване на услугата съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 от ППЗЗД.

- когато детето е насочено да ползва услуга с цел превенция на риска, без в ОЗД да е отворена работа по случай с Предварителна оценка на потребностите по Закона за социалните услуги.

- насочването може да бъде за извършване на проучване, оценка на потребностите, на родителския капацитет, за психо-социална подкрепа и консултиране, за провеждане на обучение и други и други, в зависимост от заявката на ДСП/ОЗД. В тези случаи водещият социален работник съгласувано с началник ОЗД в ДСП, издава направление, в което се посочва целта на проучването/оценката/подкрепата, както и очакваните резултати и срока за изпълнение.

Б) Самозаявили се клиенти, които по собствена преценка са се насочили към ЦОП.

Работата със самозаявили се потребители е изцяло насочена към подкрепа и съдействие в преодоляването на кризите и рисковете за детето и семейството.

В) Други институции и организации, като: специализирани институции за деца, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКППБМН), Детска педагогическа стая, училища и детски градини, полиция, прокуратура, съд и др.

 

Тел. за допълнителна информация:

0361/67387 – Йелиз Али –мл.експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“;

0361/67386 – Нермин Мехмед – гл.експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“.

www.eufunds.bg
Проект: Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2, Договор № BG05M9OP001-2.019-0033-С01, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


 Прочитания: 1722 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign