Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 7

 21 Юли 2022

П О К А Н А

№ 7

 

 

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

С В И К В А М

 

 

На28.07.2022 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния         

Проект

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Завишаване броя на децата в  групите в общинските детски градини на територията на Община Кърджали за учебната  2022/2023 год.
 2. Предложение за актуализиране „Списък на защитени детски градини  и училища на територията на Община  Кърджали за 2022/ 2023 г.”
 3. Предложение за актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Кърджали.
 4. Приемане на План за действие на Община Кърджали  в изпълнение  на Областната стратегия за интегриране на българскитеграждани от ромскипроизход и другиграждани  в уязвимо социално положение, живеещив сходна на ромите ситуация.
 5. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2023 г. на Община Кърджали.
 6. Одобряване на Споразумение за партньорство за изпълнение на проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитиепо процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансирана от ОП „Добро управление” 2014-2020 г.
 7. Даване на съгласие за осигуряване на допълнителен финансов ресурс по проект „Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежкимножествениувреждания и  техните   семейства  в  Община Кърджали», Административен договор за предоставяне на безвъзмезднафинансовапомощ №BG05M9OP001-2.061-0010-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешкитересурси” 2014-2020 г., по Процедура за предоставяне на безвъзмезднафинансовапомощ: BG05M9OP001-2.061  Подкрепа  за  лицата  с  увреждания» - компонент 2,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.
 8. Даване на съгласие за осигуряване на допълнителен финансов ресурс по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен  договор за предоставяне  на  безвъзмездна   финансова  помощ BG05M9OP001-2.062-0009-С01 по Оперативна програма„Развитие на човешкитересурси”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.
 9. Приемане на общинска програма за намаляване на риска от бедствия  за периода 2021 г. - 2025 г.
 10. Приемане  на  План за интегрирано развитие на община Кърджали /ПИРО-Кърджали/ за периода 2021-2027 г.
 11. Финансиране на археологическото проучване на обект ”Скален град Перпериконза 2022 година със средства от бюджета на община Кърджали.
 12. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2022 г.
 13. Приемане  на  отчет   за  дейността  на   Общински съвет – Кърджали, мандат 2019 – 2023 г. за първото  полугодие на 2022 г.
 14. Изменение на Решение № 5 по Протокол № 1 от заседание на Общински съвет Кърджали, проведено на 27.01.2022 г.
 15. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2022 г.
 16. Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот, представляващ: Помещения, находящи се в сградата на бивш Градски съвет, ул. „Отец Паисий“ № 3, гр. Кърджали.
 17. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на ”ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, гр. Пловдив за изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4 kV върху площ от 10,92 кв.м  в  общински УПИ ІІ, кв.247 по ПУП-ПР  на  гр. Кърджали, парк "Арпезос-север", отреден за ТП, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.106.698 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с площ 54 кв.м и начин на трайно ползване: за електроенергийното производство и определяне на пазарна цена на правото на строеж.
 18. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2022 г.;
 19. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и              И. И. и Н. Ш., чрез продажба на общински 243/843 идеални части от съсобственпоземлен имот с № 40909.17.425 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 3-6 на землище гр. Кърджали, целият с площ 843,05 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 20. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и А. Н.; Ж. Н., наследници на П. П., чрез продажба на общински 366/1167 идеални части от съсобственпоземлен имот с №56054.501.644 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, целият с площ 1167,23 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 21. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и А. Т., чрез продажба на общински 184/684 идеални части от съсобственпоземлен имот с №40909.24.86 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище гр. Кърджали, целият с площ 683.59 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 22. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Д. А., чрез продажба на общински 195/595 идеални части от съсобственпоземлен имот с №56054.501.445 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Петлино, целият с площ 595.42 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 23. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Д. М. чрез продажба на общински 157/457 идеални части от съсобствен поземлен имот с №40909.27.672 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, целият с площ 456.82 кв. м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 24. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Н. Я.; П. Я.; А. Я., наследници на П. Я., чрез продажба на общински 68/568 идеални части от съсобственпоземлен имот с №40909.27.720 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, целият с площ 568.20 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 25. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Щ. Б. чрез продажба на общински 57/657 идеални части от съсобствен поземлен имот с №40909.131.116 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 17 на землище гр. Кърджали, целият с площ 656.81 кв. м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 26. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и В. И. и М. И. чрез продажба на общински 244/544 идеални части от съсобствен поземлен имот с №40909.27.664 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, целият с площ 544.06 кв. м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 27. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Г. П.с признато право на обезщетяване със земя в землище гр. Кърджали.
 28. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Т. К.с признато право на обезщетяване със земя в землище гр. Кърджали.
 29. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на А. А. с признато право на собственост в землище с. Солище, община Кърджали.
 30. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Х. Х. с признато право на собственост в землище с. Солище, община Кърджали.
 31. Даване на съгласие за право на преминаване през имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Македонци, община Кърджали;
 32. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 33. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план - парцеларен план и План схема за обект: Актуализация на работен проект за вътрешна  водопроводна мрежа на с.Главатарци, общ.Кърджали.
 34. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план - парцеларен план и План схема за обект: Разширение на  вътрешна водопроводна мрежа на махала   Долна Бленика  и  с.Бленика, общ.Кърджали.
 35. Предоставяне на новоизграден строеж: ”Водоснабдяване на село Кьосево, махала „Ситово”, махала „Шосейна” и село Тополчане, община Кърджали” – публична общинска собственост, за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали
 36. Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - гр. Кърджали, насрочено за 03 август 2022 г. и определяне на мандат на представителя на община Кърджали.
 37. Одобряване изменението на ОУП на гр.Кърджали, в частта на УПИ ІV-5553 / ПИ 40909.112.67 /, УПИ V-5553 / ПИ 40909.112.66 / УПИ VІ-5553 / ПИ 40909.112.65 / УПИ VІІ-5554, 6013 / ПИ 40909.112.64 / и УПИ VІІІ-5604 / ПИ 40909.112.63 /, кв.103 по плана на ж.к.”Възрожденци”.
 38. Откриване на процедура по провеждане на конкурс за Избор на членове на  Съвет на директорите на „Пазар на производителите - Кърджали”   ЕАД  гр. Кърджали.
 39. Откриване на процедура по провеждане на конкурс за избор на  Управител на „Ученическо хранене“  ЕООД гр. Кърджали.
 40. Отпускане на парични помощи за лечение на тежкоболни лица.
 41. Питане.

 

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –    

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                       /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 1008 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign