Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 29 Юли 2022

О Б Я В А

запредставяне на проектнипредложенияпо процедура

BG06RDNP001-19.322 МИГ Стамболово – Кърджали 54,  подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения поподмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.322.

Наименование на процедурата:

Местна Инициативна Група Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“.

Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.322.

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на Стратегическа Цел 1на Стратегията за ВОМР „Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост“ Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ е в обхвата на:

Приоритет 2. Подкрепа на предприемачество за разнообразяване на икономиката, вкл.развитието на туризма, който адресира важни  нужди на територията в областта на местното икономическо развитие. Тези нужди са фокусирани в две специфични цели:

Специфична цел 3. Разнообразяване на туристическите продукти и предлагане на основата на природните и културни дадености на територията.

Специфична цел 4. Подкрепа за липсващи или недостатъчни услуги на територията, вкл. здравни и социални.

Специфична цел 5. Подкрепа за производства, създаващи заетост.

Допустими кандидати:

Регистрирани земеделски стопани със стопанства с икономически размер, измерен в стандартен производствен обем от 2 000 до 7 999 евро.

(Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности).

Критерии за допустимост:

Кандидатите трябва да имат седалище за едноличните търговци и юридическите лица или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на Общини Стамболово и 54 населени места от община Кърджали.

 

Допустимидейности попроцедурата:

Чрез подмярката се подпомагат инвестициите за стартиране или развитие на неземеделски дейности в селските райони, сред които:

1) Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване. (Туристическите дейности са определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на  Закона за туризма.)

2) Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);

3) Преработка и маркетинг на земеделски продукти и крайният продукт не е включен в Анекс I. Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;

4) Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

5) Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз;

НЕ се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

 

Допустими разходи:

По мярката се финансират материални и нематериални инвестиции  за неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

б) Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

в) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;

г) Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Консултациите не може да превишават 5 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на проектното предложение, с изключение на общите разходи по т.в.

Финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя в рамките на наличните средства по мярка 6.4.2 от СВОМР на МИГ под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката е: 256 500. 00 лв.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 3 911.66 лв.

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект -  97 791.50 лв.

Минималният размер на БФП за проект е 3 324,91 лева (до 85 % от стойността на минималния размер на допустимите разходи)

Максималният размер на БФП за проект е 83 122,78 лева (до 85 % от стойността на макси малния размер на допустимите разходи)

Минималният размер на БФП за проекти,свързани с туристически дейности е 195,58лева (до 5 % от стойността на минималния размер на допустимите разходи)

Максималният размер на БФП за проекти,свързани с туристически дейности  е 4 156,14 лева ( до 5 % от стойността на максималния размер на допустимите разходи).

 

Процент на съфинансиране:

Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 85 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта.

Помощта ще се предоставяпри спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

(Условията  по приложимия режим на държавни помощи са дадени в Раздел 16).

ВАЖНО!Интензитетът на подпомагане по проект за дейност развитие на туризъм не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи!(Споразумение РД 50-37/17.11.2020 г.)

Туристическите дейности са определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на  Закона за туризма.

Съфинансиране от бенефициента:

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата.

Участието на кандидата е най-малко 15 % и може да бъде само в парична форма.

Критерии за подбор и тежест:

 

Критерий за подбор

Максимален брой точки

1

Проектът е за производствени дейности;

30

2

Проектът създава работни места.

30

 

 • чрез проекта се разкриват до 2 работни места- 15 точки
 

 

 • чрез проекта се разкриват три и повече работни места – 30 точки
 

3

 Проектът води до разнообразяване на туристическото предлагане

20

4

С проекта се въвеждат иновационни модели, практики, процеси

20

 

Общо

100

 

Периоди за прием:

Настоящата процедура за подбор на проекти е с два крайни срока за прием :

 • Втори прием: Начален срок: 27.07.2022 г. Краен срок: 27.10.2022 г. 17:00 часа.
 • Трети прием:  При наличие на остатъчни средства след втори прием – от 15.12.2022 г.Краен срок: 15.03.2023 г. 17:00 часа.

 

Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

 

Лице/а за контакт:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg. Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; http://www.lagsk.euhttp://www.mig-rakovski.eu/

Лица за контакти:

 • Изпълнителен директор – Иванка Душкова;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Петя Бонева;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Халим Бекир.

Телефони: 0888653146; 0886085829; 0899916716

Електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg

Подробна информация и документи

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.322МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.2 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейностипо тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства»от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Можете да намерите:

 • на интернет страницата на  МИГ : http://www.lagsk.eu
 • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ Стамболово Кърджали 54, с.Стамболово, Старата сграда на Общинска администрация.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Стамболово Кърджали 54.

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване:

 • Обява 6.4.2,  МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Условия за кандидатстване 6.4.2, МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Условия изпълнение на проекти 6.4.2, МИГ Стамболово-Кърджали 54;
 • Документи за информация към условията за кандидатстване;
 • Документи за попълване към условията за кандидатстване;
 • Документиза информация към условията за изпълнение.

 


 Прочитания: 677 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign