Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обява за провеждане на конкурс за избор на управител на „Ученическо хранене“ ЕООД гр. Кърджали

 19 Август 2022

О Б Я В А

За провеждане на конкурс за избор на Управител на „Ученическо хранене“  ЕООД гр. Кърджали

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, във връзка с чл.1, ал.3, чл.3 във вр. с чл.20, чл.21, ал.1, чл.24, ал.1, т.5 от Закона за публичните предприятия, чл.12, т.7, чл.31, чл.32, чл.37, ал.1, чл.68 и чл.69 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и раздел ХI от Наредбата за упражняване правата на собственост на община Кърджали върху  общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения  с нестопанска цел и и Решение № 195 по протокол № 7 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 28.07.2022 г., Общински съвет – Кърджали:

1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на Управител на „Ученическо хранене“  ЕООД гр. Кърджали,  който да се проведе на три етапа:

- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

- Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на търговското дружество за тригодишен период.

- Събеседване с кандидатите.

2. Определя минимални изисквания към кандидатите:

2.1. има завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър“;

2.2. има най-малко 5 години професионален опит;

2.3. не е поставен под запрещение;

2.4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

2.5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

2.6.не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2.7.не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2.8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

2.9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

2.10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

2.11.не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

2.12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

2.13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството

3. Изискуеми документи:

3.1. писмено заявление за допускане до участие в конкурса;

3.2. автобиография – европейски формат;

3.3. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

3.4. актуално свидетелство за съдимост;

3.5. копие от трудова/служебна книжка, удостоверяващо наличие на 5 (пет)  години професионален опит;

3.6. медицинско удостоверение;

3.7. декларация по образец, че лицето не е съдружник в събирателно дружество, командитно дружество или дружество с ограничена отговорност; не е общински съветник, народен представител, министър, областен управител, кмет и техните заместници, ръководител на държавна институция, държавен служител или служител на щатна длъжност в общинската администрация; не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки; не е лишено с присъда да заема материалноотговорна длъжност; не е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско търговско дружество;

3.8. Бизнес програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период;

4.Подаване на документи:

4.1.За участие в конкурса се подават два отделни непрозрачни плика, както следва:

- Плик №1 съдържа изискуемите от кандидата документи за участие в конкурса, описани в чл.57, ал.3 от Наредбата за упражняване правата на собственост на община Кърджали върху  общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения  с нестопанска цел.

-  Плик №2 съдържа Бизнес програмата за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период, изготвена от кандидата.

Двата плика се поставят в общ запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата, дружеството, за което кандидатства, и телефон за връзка.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Община Кърджали и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

4.2.Срок за подаване на документите – документите се подават всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 ч., в срок до 08.09.2022 г. включително.

4.3.Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в 10,00 часа на 12.09.2022 г., в заседателна зала № 303 в сградата на Общинска администрация – Кърджали.

5. Етапи за провеждане на конкурса:

5.1. В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие.

5.2. Пликът, съдържащ бизнес програмата за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на изискванията, определени с решението Общински съвет – Кърджали. Оценката се формира въз основа на следните критерии:

  • съответствие на Бизнес програмата с нормативните изисквания, уреждащи дейността на дружеството;
  • степен на реална приложимост на поставените цели и задачи за развитие на търговското дружество;
  • съответствие на формулираните цели и задачи с предмета на дейност на търговското дружество;
  • съответствие на програмата с обективното състояние на търговското дружество;
  • логическа структура на разработката.

5.3. Събеседване с допуснатите кандидати:

До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на бизнес програмата не по-ниска от мн.добър 4,50. Преди провеждане на събеседването комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати.Критерии за оценка на проведеното събеседване:

  • обосновано представяне на приоритетите и задачите на търговското дружество;
  • степен на познаване на нормативната уредба;
  • управленска компетентност;
  • административни умения, професионални и делови качества;
  • комуникативни и организационни способности.

5.4. Оценката на бизнес програмата и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията за всеки един от определените критерии. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от бизнес програмата и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

5.5. В тридневен срок от приключване на последния етап на конкурса комисията изготвя протокол, с който предлага за одобрение от Общински съвет – Кърджали кандидата, класиран на първо място, и класирането по ред на следващите участници.

6. Комисията предоставя на кандидатите информация за дружеството, включваща: последния годишен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя, както и отчет за приходите и разходите и баланс за изтеклите тримесечия на текущата финансова година.

Образци на приложенията към необходимите документи за участие в конкурса, могат да се изтеглят от официалната интернет страница на Община  Кърджали www.kardjali.bg, Раздел „Общински съвет“, Секция „Конкурси“ или да се получат от Информационния център на Община Кърджали, ет. 1,  в сградата на Общинска администрация – Кърджали, бул. „България“ № 41.

За допълнителна информация: тел. 0361/67353 и 0361/67401

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                             

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                       

К Ъ Р Д Ж А Л И: …………П………......

/инж. ЮСЕИН АХМЕД /

ПРИЛОЖЕНИE:
Документи за кандидатстване


 Прочитания: 2686 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign