Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

 19 Август 2022

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Община Кърджали обявява прием на потребители, в изпълнение напроект „Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки   множествени  увреждания и  техните   семейство  в  Община Кърджали», Договор BG05M9OP001-2.061-0010-С01   по процедура BG05M9OP001-2.061  „Подкрепа  за  лицата  с  увреждания» - компонент 2, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в новоразкритата социална услуга:

1. Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки   множествени  увреждания и  техните   семейства  в  Община Кърджали:

      - Капацитет:  30 места  за дневни, полудневни и почасови услуги.

      - Адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски“ № 52, първи и  втори етаж;

Целева група:

       - Лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства;

      - Лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, ползващи резидентни услуги и техните семейства;

  • Дейности: Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки   множествени  увреждания и  техните   семейство  в  Община Кърджали ще предоставя комплекс от услуги в общността за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства. Центърът ще предоставя:

       1.Дневни и почасови услуги за грижа за лицата с увреждания, свързани с цялостно обгрижване през деня, предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравни, социално-правни, рехабилитационни потребности, както и такива за свободното време, лични контакти и общуване.

      2. Заместваща грижа за осигуряване на подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група, като същите ще бъдат краткосрочно настанени в "Заместваща грижа" за срок не по-дълъг от 14 дни в годината. Подкрепата ще се осъществи, чрез задоволяване на основните жизнени потребности на лицата чрез подходящи грижи в безопасна и сигурна среда за живеене, в която лицата да развиват пълноценно своите възможности.

      3.Мобилни интегрирани услуги за хората с физически увреждания, които не желаят и не могат да напуснат дома ще бъдат осигурени различни терапевтични грижи за компенсиране на дефицитите по отношение на рехабилитация в домашни условия, както и консултации от мобилен екип, до всички населени места в общината

      4. Работа с родители и други близки на тези лица, които полагат грижа за тях - информиране, консултиране и обучения за повишаване на родителския капацитет, подобряване на грижите за лицата с увреждания; специфика на конкретното увреждане, организиране и провеждане на групи за  самопомощ и др.

Насочването за ползване на социалната услуга  е от Дирекция "Социално подпомагане", по настоящ адрес на заявилото лице.

Желаещите да ползват предоставяните социални услуги по проект „Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки   множествени  увреждания и  техните   семейство  в  Община Кърджали» е необходимо да посетят Дирекция "Социално подпомагане"-Кърджали за подаване на заявление и издаване на документи за насочване.

Насочването за ползване на социалната услуга Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки   множествени  увреждания и  техните   семейство  в  Община Кърджали» се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“:

- по реда на ЗСУ  и Правилника  за  прилагане   на  Закона  за  социалните  услуги, с издадена     Предварителна оценка на потребностите /ПОП/.

-  по  реда на Закона  за  хората  с  увреждания   и  Правилника  за  прилагане  на  Закона за  хората с  увреждания, с издадено  направление   за  предоставяне на  социалните  услуги. Съгласно  чл. 77, ал.4 от ЗСУ  лице  с  увреждане, което  има  издадено   по Закона  за хората  с  увреждания   направление за  предоставяне  на  социални  услуги,  има   право  да  ползва  тези  услуги  без  насочване   от Дирекция  „Социално подпомагане“  или   Общината   и  без  предварителна  оценка  на  потребностите.

   Лицата, заявяват  желанието  си   за  ползване  на  услугата в ДСП  устно  - на място  или  по  телефон, или  писмено, включително  по  електронен път.

   Лице  с  увреждане, което  има  издадено  по Закона за  хората с  увреждания  направление  за  предоставяне  на социални  услуги,  има  право  да ползва  тези  услуги  без  насочване  от  Дирекция  „Социално  подпомагане“ или  Общината   и  без  предварителна  оценка  на  потребностите.  

   В случаите по чл. 77, ал. 4 от Закона за социалните услуги, в които не се извършва насочване и не се изготвя предварителна оценка, лицето с увреждане представя на ръководителя на социалната услуга, финансирана от държавния бюджет и предоставяна от избрания от лицето доставчик, издаденото му направление за предоставяне на социални услуги и изготвената му индивидуална оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания.

 

Тел. за допълнителна информация:

0361/67385 – Первин  Ахмед  –ст.експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“;

0361/67389 – Елмаз Касим  – гл. специалист в Дирекция „Хуманитарни дейности“.

 

www.esf.bg

Този документ е създаден в рамките на проект №  BG05M9OP001-2.061-0010-С01  Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните  семейства  в Община Кърдажали, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Кърджали  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020.


 Прочитания: 778 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign