Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 23 Август 2022

П О К А Н А

№ 8

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

С В И К В А М

На 31.08.2022 год. /сряда/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                                                                                          

Проект             

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Утвърждаване и  дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2022/ 2023 година.
 2. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ: Търговско помещение на ул.”Марица” №5, гр.Кърджали.
 3. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ: Помещение в сграда на Битов комбинат с.Стремци, община Кърджали.
 4. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред  на наематели и определяне на пазарните им цени.
 5. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.
 6. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за         2022 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.
 7. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ V-13, кв.5 по ПУП на с.Пеньово, община Кърджали, с площ 640 кв.м, отреден за жилищно строителство,  на собствениците на законно построената в него с отстъпено право на строеж масивна  жилищна сграда на два етажа – Ш. С. и Н. С. и определяне на  пазарна цена на имота.
 8. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХІ, кв.2 по ПУП на  Зона за краткотраен отдих „Енчец”, находяща се в землището на с. Брош, община Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 06567.15.41 по Кадастралната карта на с.Брош, Зона за краткотраен отдих „Енчец”, с площ 277 кв.м и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, на Й. Д., собственик на законно построената в него с отстъпено право на строеж едноетажна сграда с идентификатор 06567.15.41.1 и определяне на  пазарна цена на имота.
 9. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІІ-253, кв.162 по ПУП на ЦГЧ на гр. Кърджали, отреден за жилищно строителство, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.108.253 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с площ 524 кв.м и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, на собственика на законно построената в него едноетажна жилищна сграда с отстъпено право на строеж с идентификатор 40909.108.253.1 и предназначение: жилищна сграда - еднофамилна  по Кадастралната карта на гр. Кърджали – Е. Г. и определяне на  пазарна цена на имота.
 10. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІІІ-3, кв.8 по ПУП на с. Солище,   община Кърджали, с площ 428 кв.м, отреден за жилищно строителство,  на собствениците на законно построената в него с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на един етаж с висок призем – С. Ю. и Б. М. и определяне на  пазарна цена на имота.
 11. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІІ-63, кв.9 по ПУП на с. Царевец, община Кърджали, с площ 570 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построената в него с отстъпено право на строеж едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 70 кв.м и мазе с площ 35 кв.м, собственост на Х. В.  и определяне на  пазарна цена на имота.
 12. Допълнение  на  Програмата за  управление  и  разпореждане  със  земи   от общинския поземлен  фонд  на  Община Кърджали  за  2022 г.
 13. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 14. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Г. П. с признато право на обезщетяване със земя в землище                     гр. Кърджали.
 15. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на А. А. с признато право на собственост в землище с. Солище, община Кърджали.
 16. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60,                   ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
 17. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 18. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 19. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за  обект: “Външно ел. захранване през ПИ 40909.106.488 за съществуващи търговски обекти в ПИ 40909.106.508.10 и ПИ 40909.106.508.9, район Пазара, гр. Кърджали“.
 20. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за  обект: “Нов трафопост тип БКТП 20/0,4 Кv в ПИ 40909.106.698, кабели средно напрежение /КСН/ през ПИ 40909.110.1, ПИ 40909.106.498, ПИ 40909.106.698 и кабели ниско напрежение /КНН/ през ПИ 40909.106.698, ПИ 40909.106.498, ПИ 40909.106.500, ПИ 40909.106.670 и ПИ 40909.106.671 за нови електромерни табла за външно ел. захранване на нови жилищни сгради в ПИ 40909.106.669, ПИ 40909.106.670 и ПИ 40909.106.671, кв. 245, гр. Кърджали“.
 21. Разрешение за изработване на проект за Подробни устройствени планове – парцеларни планове и специализирани план схеми и право на преминаване на електрозахранване на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за  обект: “Външно ел. захранване през ПИ 40909.115.106, ПИ 40909.115.22, ПИ 40909.114.529, ПИ 40909.114.530, ПИ 40909.114.534, ПИ 40909.114.538 и ПИ 40909.114.539 за нова жилищна сграда в ПИ 40909.114.539,   ж.к. ,,Възрожденци“, кв. 268, гр. Кърджали“.
 22. Предоставяне на строеж: ”Укрепване бреговете на р. Арда в района на                               гр. Кърджали” с подобекти: „Реконструкция канализация – дюкер”; „Реконструкция канализация – ляв бряг – Главен колектор VII – II-ра част”; „Участък циганско дере”; „Участък от въжен мост до ж.п. мост, подпорна стена ляв бряг по цялата дължина, подпорна стена десен бряг – над Кьош дере, подпорна стена десен бряг под Кьош дере, облицовъчни стени десен бряг – трите участъка и подобекти по бреговете на Кьош дере”; „Канализационна мрежа на град Кърджали – Гл. Колектор I”; „Реконструкция канализационна мрежа на гр. Кърджали – Главен колектор VII-III част”; „ВЛ 110 kV ВЕЦ „Кърджали” – П/СТ „Веселчане” (Енчец в района на укрепване на р. Арда гр. Кърджали; „Актуализация на работен проект на обект „Укрепване на бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали – долен яз на р. Арда, Сграда за общо управление”; „Долен яз на р. Арда към обект „Укрепване на бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали; „Контролно – измервателна система /КИС/, за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали.
 23. Предоставяне на строеж: ”Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Кърджали – ЛОТ1 и ЛОТ2” подобекти по ЛОТ 1: Реконструкция на ВВМ – връзка между Р 13000м3 и регулатор на налягане, ул. „Чернозубов”, ул. „Джебелска”, и ул. „Тракия” подобекти по ЛОТ 2; ул. „Ген. Владимир Стойчев”, ул. ”Беласица” и ул.”България”, гр. Кърджали, за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали.
 24. Предоставяне на строеж: ”Подмяна на тласкател от помпена станция до напорен резервоар 120 м3, подмяна на довеждащ водопровод от НР120 м3 до с. Черешица и изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Черешица, община Кърджали, за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали.
 25. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 26. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
 27.  Питане.

                                                                      

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                      

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                     

 К Ъ Р Д Ж А Л И  …..…………П…………….

 /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 690 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign