Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха интегрирания проект „Шанс – Интегриран подход за социално приобщаване”

 04 Октомври 2022

На 29 септември 2022 год. в сградата на Бизнес-инкубатора в гр. Кърджали се проведе пресконференция, организирана от Oбщина Кърджали, в качеството й на Бенефициент на интегриран проект „Шанс – Интегриран подход за социално приобщаване“, съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-2.056-0024 от 01.02.2022 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 - съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за конкретни бенефициенти BG05M9OP001-2.056„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“.

            Поканени за участие на пресконференцията бяха партньорите на интегрираният проект:  Основно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Кърджали и „Фондация „Младежки център кръг – Арт движение Кръг“, асоциираните партньори по проекта: Агенцията по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ - Кърджали; Агенцията за социално подпомагане, Регионална дирекция за социално подпомагане - Кърджали;Регионално управление на образованието – Кърджали, медии и граждани.

Пресконференцията бе открита от Ръководителя на интегрирания проект – г-жа Бехрин Местан, която приветства присъстващите от името на Кмета на Община Кърджали – д-р Хасан Азис, представляващ Бенефициента по проекта, и представи на присъстващите: екипа за организация и управление на проекта, представителите на партньорите и представителите на асоциираните партньори по проекта.

Пресконференцията, която бе и първа за интегрираният проект, продължи с представяне на самият проект, който се реализира от  1 февруари  2022 година след сключване на Административният договор. Община Кърджали, в качеството си на Бенефициент, изпълнява интегрираният проект „Шанс - Интегриран подход за социално приобщаване“ по две оперативни програми: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., която се явява и водеща програма, и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

След това бяха представени и резултати, които са постигнати до този момент от стартирането на интегрираният проект, като на първо място, бе посочено, че: с дейностите, които  се реализират по проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване“, се допълва и надгражда изпълнението на Инвестиционната програма на Община Кърджали, която като Бенефициент по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., успешно реализира проект „Изграждане на социални жилища в град Кърджали“ във връзка, с който бяха изградени и предстои да бъдат пуснат в експлоатация 69 напълно оборудвани и обзаведени социални жилища. Към Община Кърджали има назначена Комисия за подбор на лицата, които ще бъдат настанени в тези жилища, съгласно приета от Общински съвет-Кърджали - Наредба за реда и условията за настаняване в социалните жилища на Община Кърджали.

Идеята на интегрираният проект се изразява в това - лицата, които ще бъдат настанени в социалните жилища, да бъдат включени в дейностите по проекта, осигуряващи изпълнението на мерките от така наречения "социален пакет" като част от услугата „социални жилища“, включващ – образование, здравеопазване, социално приобщаване и заетост. Освен обитателите на социалните жилища се предвижда в тези дейности да бъдат включени и други уязвими лица от малцинствени и социално слаби групи от населението, които се идентифицират от екипа на проекта в сътрудничество с нашите партньори. На този етап в дейностите, които се реализират по ОП „Развитие на човешките ресурси“, са включени: лица, които са подали заявления за настаняване в социалните жилища, отговарят на условията, съгласно Наредбата и са в Окончателният списък на лицата, които ще бъдат настанени в социалните жилища, както и други лица от уязвимата група - малцинствени и социално слаби лица от населението, които са били идентифицирани от екипа на проекта в сътрудничества с асоциираният партньор – Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ – Кърджали

            Дейностите, които се изпълняват към момента по Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси“, са :

  • дейност, свързана с провеждане на мотивационно обучение, където до момента участие са взели  103 лица от уязвимите групи – всички безработни лица, които са били регистрирани в БТ-Кърджали и 94 от тях са получили Сертификат за успешно преминал курс на мотивационно обучение. Всички лица, които са преминали успешно мотивационно обучение, са подали  заявление за включване в трудова заетост
  • дейност, свързана с  трудова заетост по проекта, като до този момент  са сключени трудови договори с 83 лица, като 77 лица продължават да са трудово ангажирани, а 6 лица са прекратили участието си в дейността. Към настоящият момент са назначени: 35 работника „Поддържане на сгради“, 15 лица като „Общ работник“, 22 лица „Работник озеленяване“  и  5 „Помощник-готвачи“. Голяма част от наетите лица са в Общинско предприятие “Озеленяване, благоустройство и чистота“, други в Общинско предприятие „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“, друга част са назначени по кметствата на населените места в Община Кърджали и трудово ангажирани с месторабота в сградата на общинска администрация- Кърджали. На лица, които за назначени до този момент им е направена застраховка да трудова злополука и трудова медицина.
  • дейността, свързана с повишаване на информираността относно социалните и здравните права и повишаване на здравната култура на лицата от уязвимите групи се осъществява от двамата здравни медиатори, които са назначени в Община Кърджали и работят с малцинствените групи. В момента върви идентификация на лицата от уязвимите групи, които ще се включат в дейността. Те трябва да достигнат до 140 лица.
  • Дейността, свързана с  „Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи“ се изпълнява изцяло от Партньора -  Фондация „Младежки център Кръг – Арт движение Кръг“ и на пресконференцията г-жа Радост Николаева – Председател на Съвета на Фондацията и Представляващ Партньора представи  изпълнението на поетите ангажиментите във връзка с изпълнението на дейността до момента,   свързани с инициативите за преодоляване на негативните стереотипи, създадени в обществото за тези уязвими групи. Г-жа Николаева заяви, че работи с екип от специалисти, с които веднага след стартирането на дейността са разработили анкетни карти, адаптирани към всяка от изследваните таргет групи и към настоящият момент млад екип от анкетьори провежда проучване с 50 работодатели и граждани и 150 представители на малцинствени общности, преобладаващо ромската.

            Дейностите по  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, които се  изпълняват от другият Партньор по интегрираният проект – Основно училище „Св. Климент Охридски“ – гр. Кърджали,  бяха представени от г-жа Маргарита Тодорова – Директор на училището и Представляващ партньора.

            Г-жа Тодорова представи дейностите, които се реализират към настоящият момент и които са свързани с:  

  • допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които той не е майчин. Тук, бе посочено, че са сформирани 14 групи с общо 71 ученици от уязвимите групи, за които българският език не е майчин. Лицата, които са включени в дейността, са ученици на Партньора и част от тях са деца на лица, които ще бъдат настанени в изградените общински социални жилища;
  • дейността, свързана с допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства, са сформирани общо 10 групи, от които: две групи по "Арт занимания", една група "Английски", една група "Математика", една група "Информационни технологии",  две групи по "Човек и природа",  две групи по "Спортни занимания" и една група "Танци"  с общо 51 ученици от уязвимите групи.

Във връзка се реализирането на тези дейности ще бъде подобрена образователната среда в базата на партньора ни ОУ „Климент Охридски“, като се създаде образователен център „Нов шанс“ – шест от класни стаи ще бъдат обзаведени и оборудвани със средства по проекта. И не на последно място, бе посочено, че важна част от проекта е и дейността, в която ще се  работи с родителите на децата от уязвимите групи, която на този етап не е стартира и ще бъде реализирана на по-късен етап, както е посочено и в самият проект.

            В заключение ръководителят на интегрираният проект – г-жа Бехрин Местан, посочи ,че с изпълнението на дейностите по интегрираният проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване“,  ще се допринесе за: увеличаване броя на лицата от уязвимите етнически общности, които ще са  включени в трудова заетост, образование, обучение, в социални и здравни услуги; за положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на лицата  от най-уязвимите групи, което ще се постигне с активното партньорство с неправителствения сектор. Или систематизира казано – резултата от съвременните битови условия на живот, създадени в изградените социални жилища, в комбинация с мерките от така наречения "социален пакет" по този интегриран проект ще повишат качеството и стандарта на живот сред представителите от избраните целеви групи.

 

 

Още снимки
 Прочитания: 814 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign