Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Запознаха сдруженията на собствениците с насоки за кандидатстване по процедура за саниране

 20 Октомври 2022

При изключителен интерес от страна на домоуправители и председатели на Сдружения на собственици по Закона за управление на етажната собственост премина информационната среща във връзка с публикувания за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. Пред пълната зала включително и балкона на Бизнесинкубатора заместник-кметът на Кърджали инж. Катя Митовска, директорът на  Отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти” в общинската администрация Надежда Цветкова и младши юрисконсулта Осман Али представиха критериите и изискванията за участие в процедурата, както и отговаряха на въпроси.

Презентация по темата представи Надежда Цветкова, която в началото изтъкна, че процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ Националния план за възстановяване и устойчивост. Нейната основна цел е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Стана ясно, че на този етап насоките за кандидатстване по новата програма са в проект и още не са утвърдени. Идеята на срещата е възникнали въпроси по време на обсъждането да намерят своя отговор в окончателния вариант на програмата. Окончателния вариант на процедурата по кандидатстване се очаква да бъде одобрена в средата на ноември. Последният срок за кандидатстване е 31 март 2023 година.

Стана ясно,че сдружения, които са кандидатствали преди 5 години по националната програма за саниране и са сключили договори с ЕБР, тези договори трябва да бъдат разтрогнати, заради факта, че не се допуска двойно финансиране за едни и същи дейности. Сдруженията трябва да решат дали ще чакат да се отвори отново националната програма, или ще се откажат, за да кандидатстват по новата програма наравно с всички.

За да се кандидатства по нея задължително трябва да се направят технически и енергийни обследвания и това трябва да бъде сторено от лицензирани фирми, регистрирани в регистър. Заплащането на тези обследвания е за сметка на сдруженията на собствениците, като ако бъдат одобрени, средствата се възстановяват от Програмата. На базата на тези изследвания се предписват и мерките, за да може сградата да достигне до оптималната енергийна ефективност.

Стана ясно още, че Сдруженията на собствениците кандидатстват по процедурата чрез общината, а тя има ангажимент на базата на обследването за енергийна ефективност и техническите паспорти да изготви формуляра, проекта на бюджета, да кандидатства през системата и съответно да сключи договор за безвъзмездна помощ с МРРБ.

Какво трябва да направят сдруженията на собствениците? Тези които вече са учредени и имат Булстат, трябва да вземат решение на общо събрание, че дават съгласие да се кандидатства по процедурата. След това се подава заявление към общината по образец. Към него се прилагат техническото и енергийното обследване, удостоверение за регистрация на сдружението на собствениците, регистрация по Булсат, заверени копия на протоколите, че са съгласни да участват в процедурата. Когато се прецени, че сградата отговаря на всички условия, общината има ангажимента да сключи споразумение със Сдружението на собствениците, което минава през решение на Общинския съвет. В това споразумение се уреждат ангажиментите на двете страни на бъдещия проект.  

Проектът на Насоките за кандидатстване и документите към тях  са публикувани  в Информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/PublicDiscussion

 

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1660 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign