Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 10

 24 Октомври 2022

П О К А Н А

№ 10

 

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

С В И К В А М

На31.10.2022 год. /понеделник/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния      

                                                                                                                                              Проект

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

  1. Даване на съгласие Община Кърджали да кандидатства с проектно

предложение попроцедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс и определяне на дейността по предоставяне на „Топъл обяд“  като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

  1. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Кърджали по

Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“финансирана от  Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

3.Обявяване на обект „Експониране и социализация, консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на археологически комплекс „Перперикон“, Община Кърджали“ за обект от първостепенно значение и включването му в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Кърджали за 2022 г. като общински обект от първостепенно значение.

4. Разрешение за изработване на проект за Специализиран подробен устройствен план - План за застрояване и Парцеларен план /СПУП-ПЗ и ПП/ на основание чл.124 а, ал.1 за изграждането на инфраструктурен обект: „Експониране и социализация, консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на археологически комплекс „Перперикон“, Община Кърджали“.

5. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2022 г.

6. Даване на съгласие за предоставяне под наем на части от имоти публична общинска собственост.

7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2022 г.

8. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд-частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина продажба на имотите.

9. Одобряване на кандидат за управител на „Ученическо хранене“  ЕООД гр. Кърджали.

10. Одобряване на кандидати за членове на Съвет на директорите на „Пазар на производителите – Кърджали“ ЕАД, гр. Кърджали.

11. Избиране на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали за мандат 2022- 2026 г.

12. Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Кърджали и                                     сметките от отчетни групи ”СЕС” към 31.12. 2021година.

13. Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи.   

14. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и биогорива в Община Кърджали за периода 2022 - 2024 година, и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Кърджали за периода 2022 - 2031 година.

15. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана план-схема и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно ел. захранване през ПИ 40909.115.39, ПИ 40909.115.37, ПИ 40909.115.36, ПИ 40909.115.35, ПИ 40909.114.529 и ПИ 40909.114.688 за нова жилищна сграда в ПИ 40909.114.688, ж.к. ,, Възрожденци“, кв. 23, гр. Кърджали”.

16. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана план-схема и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на ,, Два броя жилищни сгради ‘‘ в ПИ 40909.12.61 през ПИ 40909.127.378 преминавайки през ПИ 40909.12.105 до достигане на ново електромерно табло на имотна граница ".

17. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана план-схема и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: Външно кабелно ел. захранване на ,, Вътрешно преустройство и промяна предназначение на административна сграда в пансион и пристройка към нея, отредена за многофункционална зала за тържества, с местонахождение гр. Кърджали, имот: № 40909.12.170, промишлена зона- юг, преминавайки през ПИ 40909.12.117 и ПИ 40909.12.12 до ново електромерно табло на имотна граница“.

18. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на                     ,,Едноетажна сезонна постройка“, с местонахождение с. Петлино, К.Р.501 имот №750, преминавайки през ПИ 731, ПИ 56054.501.9512, ПИ 56054.501.9514 и ПИ 56054.501.9516 до ново електромерно табло през ПИ № 752”.

19. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  на основание чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал.1,във връзка с чл.134, ал.2, т.8 и чл. 125 от ЗУТ за обект: “Продължение на Път KRZ2312/ KRZ3311, Енчец/ - Брош- ,, Гребна база“- част от общинска пътна мрежа, гр. Кърджали, общ. Кърджали през поземлени имоти с идентификатори 06567.12.16, №06567.12.20, №06567.12.21, №06567.12.25, №06567.12.26, №06567.12.27, №06567.12.28, №06567.12.29, №06567.12.30, №06567.12.32, №06567.12.33,  №06567.12.34, №06567.12.35, №06567.12.36 по КККР на гр. Кърджали, общ. Кърджали“.

20. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и парцеларен план  на основание чл.124а, ал.1, чл. 124 б, ал.1във връзка с чл.134, ал.2, т.8 и чл. 125 от ЗУТ за обект: “Подробен устройствен план- план за регулация и Подробен устройствен план- парцеларен план на кв. 282 по плана на Източна промишлена зона, гр. Кърджали, общ. Кърджали през ПИ 40909.122.48 по КККР на гр. Кърджали, общ. Кърджали, и поземлени имоти 40909.14.73, 40909.14.63, 40909.14.72, 40909.14.78, 40909.23.31, 40909.23.24, 40909.23.23, 40909.23.9, 40909.23.17, 40909.23.16, 40909.23.18 и 40909.23.113”.

21. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация основание чл.124а, ал.1, чл. 124 б, ал.1във връзка с чл.134, ал.2, т.8 и чл. 125 от ЗУТ за обект: “Подробен устройствен план- план за регулация на кв. 118а по плана на Източна промишлена зона, гр. Кърджали, общ. Кърджали през ПИ 40909.122.341, ПИ 40909.122.342, ПИ 40909.122.53, ПИ 40909.122.54, ПИ 40909.122.65 и ПИ 40909.122.64”.

22. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.

23. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на заданияза изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

24. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на заданияза изработване на подробни устройствени планове за неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 54403.10.43 по КККР на с. Островица,  общ. Кърджали  на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

25.Предложение за одобряване на  Подробен устройствен план – План схема за обект:  Разширение на оптична мрежа на ” А 1 България ЕАД” на  територията на гр.Кърджали в новопроектирани изкопи.

26. Предложение за одобряване на изменение на проект за ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / в обхват на поземлени имоти  с идентификатори  40909.125. / 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 145, 146, 147, 148, 149 и 150 / по КККР на гр.Кърджали попадащи в кв.30, кв.31 и кв.32 по плана на гр.Кърджали.

27. Определяне размера на основните възнаграждения на кметовете в община Кърджали.

28. Отпускане на финансова помощ за пострадалите от наводнението на 02.09.2022 г. жители на с.Каравелово, с.Богдан и с.Слатина, община Карлово, област Пловдив. 

29. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица. 

30. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и

дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали. 

31. Питания.

                                                                                            

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –    

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 938 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign