Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В А

 28 Октомври 2022

                                                                             О Б Я В А

за представяне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.322 МИГ Стамболово – Кърджали 54, подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014- 2020 чрез прилагането на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ “Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.322.

Наименование на процедурата:

Местна Инициативна Група Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“. Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 №BG06RDNP001-19.322. Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ трябва да допринесе за постигането на

Стратегическа Цел 1 на Стратегията за ВОМР „Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи и заетост“ Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ е в обхвата на:

Приоритет 2.

Подкрепа на предприемачество за разнообразяване на икономиката, вкл.развитието на туризма, който адресира важни нужди на територията в областта на местното икономическо развитие. Тези нужди са фокусирани в две специфични цели:

Специфична цел 3. Разнообразяване на туристическите продукти и предлагане на основата на природните и културни дадености на територията.

Специфична цел 4. Подкрепа за липсващи или недостатъчни услуги на територията, вкл. здравни и социални. Специфична цел 5. Подкрепа за производства, създаващи заетост.

Допустими кандидати:

Регистрирани земеделски стопани със стопанства с икономически размер, измерен в стандартен производствен обем от 2 000 до 7 999 евро. (Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности).

Критерии за допустимост:

Кандидатите трябва да имат седалище за едноличните търговци и юридическите лица или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на Общини Стамболово и 54 населени места от община Кърджали. Допустими дейности по процедурата: Чрез подмярката се подпомагат инвестициите за стартиране или развитие на неземеделски дейности в селските райони, сред които:

1) Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) – Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване. (Туристическите дейности са определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на Закона за туризма.)

2) Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);

3) Преработка и маркетинг на земеделски продукти и крайният продукт не е включен в Анекс I. Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;

4) Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

5) Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление. Не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз; НЕ се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

Допустими разходи:

По мярката се финансират материални и нематериални инвестиции за неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

б) Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг; 

в) Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги;

г) Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта. Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“. Консултациите не може да превишават 5 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта. Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на проектното предложение, с изключение на общите разходи по т.в. Финансова помощ по реда на тази процедура се предоставя в рамките на наличните средства по мярка 6.4.2 от СВОМР на МИГ под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи. Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката е: 256 500. 00 лв.

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект – 3 911.66 лв.

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект - 97 791.50 лв.

Минималният размер на БФП за проект е 3 324,91 лева (до 85 % от стойността на минималния размер на допустимите разходи)

Максималният размер на БФП за проект е 83 122,78 лева (до 85 % от стойността на макси малния размер на допустимите разходи)

Минималният размер на БФП за проекти,свързани с туристически дейности е 195,58 лева (до 5 % от стойността на минималния размер на допустимите разходи)

Максималният размер на БФП за проекти,свързани с туристически дейности е 4 156,14 лева ( до 5 % от стойността на максималния размер на допустимите разходи).

Процент на съфинансиране:

Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 85 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта. Помощта ще се предоставя при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. (Условията по приложимия режим на държавни помощи са дадени в Раздел 16).

ВАЖНО!

Интензитетът на подпомагане по проект за дейност развитие на туризъм не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи!(Споразумение РД 50- 37/17.11.2020 г.) Туристическите дейности са определени в чл.3 ал.1 и ал.2, §1,т. 90 от допълнителните разпоредби на Закона за туризма.

Съфинансиране от бенефициента:

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на безвъзмездната финансова помощ се осигурява от кандидата. Участието на кандидата е най-малко 15 % и може да бъде само в парична форма.

Критерии за подбор и тежест: 

1. Проектът е за производствени дейности; 30

2. Проектът създава работни места. 30 - чрез проекта се разкриват до 2 работни места- 15 точки - чрез проекта се разкриват три и повече работни места – 30 точки

3. Проектът води до разнообразяване на туристическото предлагане 20

4. С проекта се въвеждат иновационни модели, практики, процеси 20 Общо 100

Периоди за прием:

Настоящата процедура за подбор на проекти е с два крайни срока за прием :

- Втори прием: Начален срок: 27.07.2022 г. Краен срок: 27.10.2022 г. 17:00 часа.

- Трети прием: При наличие на остатъчни средства след втори прием – от 15.12.2022 г. Краен срок: 15.03.2023 г. 17:00 часа.

Всяко проектно предложение, подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

Лице/а за контакт:

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg.

Условията за кандидатстване, както и пакетът документи за кандидатстване по настоящата процедура са публикувани на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; http://www.lagsk.euhttp://www.mig-rakovski.eu/

Лица за контакти:

- Изпълнителен директор – Иванка Душкова;

- Експерт по прилагане на СВОМР – Петя Бонева;

- Експерт по прилагане на СВОМР – Халим Бекир.

Телефони: 0888653146; 0886085829; 0899916716

Електронната поща на МИГ  - migstambolovo_kj@abv.bg

Подробна информация и документи

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.322 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 6.4.2 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства» от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Можете да намерите: - на интернет страницата на МИГ : http://www.lagsk.eu - на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg - в офис МИГ Стамболово Кърджали 54, с.Стамболово, Старата сграда на Общинска администрация.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Стамболово Кърджали 54.

ВАЖНО!

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване:

- Обява 6.4.2, МИГ Стамболово-Кърджали 54;

- Условия за кандидатстване 6.4.2, МИГ Стамболово-Кърджали 54;

- Условия изпълнение на проекти 6.4.2, МИГ Стамболово-Кърджали 54;

- Документи за информация към условията за кандидатстване;

- Документи за попълване към условията за кандидатстване;

- Документи за информация към условията за изпълнение.


 Прочитания: 713 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign