Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 11

 18 Ноември 2022

П О К А Н А

№ 11

 

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

С В И К В А М

 

На 25.11.2022 год. /петък/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния         

Проект

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Отмяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали, приет с Решение № 242, Протокол 16 от 28.04.2005 г. на Общински съвет - Кърджали.
 2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията  на Община Кърджали.
 3. Вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България.
 4. Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот представляващ: Помещение на първи етаж в сградата на бивше училище с.Чеганци, община Кърджали.
 5. Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот представляващ: Помещения на първи етаж в сградата на бивше училище с.Бленика, община Кърджали.
 6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2022 г.
 7. Даване на съгласие за право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 40909.14.63 по Кадастралната карта на землище гр. Кърджали – публична общинска собственост.
 8. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 66740.17.16 – частна общинска  собственост, находящ се в землището на с. Скалище, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства.
 9. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 10. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване  за нова жилищна сграда  в поземлен имот с идентификатор 40909.111.80 в кв.99, ж.к. ”Възрожденци”, гр.Кърджали преминавайки през имоти с идентификатори    40909.111.106 и 40909.111.65.
 11. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана план-схема и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Оптично кабелно захранване на Виваком България/ БТК/ ЕАД до завод ,,Кяшиф“ в Източна индустриална зона- гр. Кърджали“.
 12. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана план-схема и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на масивна жилищна сграда в ПИ 963, кадастрален район 27 през ПИ 40909.27.46, ПИ 40909.27.1008, ПИ 40909.27.938 до ново електромерно табло на имотна граница“.
 13. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана план-схема и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Изместване на кабел ниско напрежение от ТП- 137 към К-КА бл.104А, връзка между К-КА бл.104А  и К-КА бл.104Б  и кабел средно напрежение изв. Въжена от ТП-136 към ТП-137, преминаващ през ПИ с идентификатор 40909.111.440 по КККР на град Кърджали“.
 14. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрическо захранване на ,,Посетителски и изложбен център“ Перперикон.
 15. Изменение на решение № 234 прието с Протокол № 10 на Общински съвет – Кърджали от 29.12.2021 г. за кандидатстване за кредит пред фонд ФЛАГ за финансиране на допустими дейности по проект„Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-1.021-0003-С01, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
 16. Приемане на „Актуализирана Програма за управление качеството на атмосферния въздух (КАВ) в община Кърджали по показател фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с период на действие 2021-2025г.“
 17. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 18. Питане.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –    

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                     /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 680 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign