Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА №12

 12 Декември 2022

П О К А Н А

№ 12

 

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

С В И К В А М

 

На19.12.2022 год. /понеделник/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния

                                                                                                                                                Проект

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински обект, представляващ: Павилион № 1, находящ се в археологически комплекс „Перперикон“, община Кърджали, за осъществяване на търговска дейност.
 2. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.
 3. Даване на съгласие за продажба назастроен УПИ ІІ-3810, кв.68 по ЗРП на кв.Гледка, гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот  с идентификатор 40909.127.60 по Кадастралната карта на гр. ********, ул. ”***************” № *, с площ 561 кв.м, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/,  на собственика назаконно построените в имота с отстъпено право на строеж:  масивна двуетажна жилищна сграда  с идентификатор 40909.127.60.1 и лятна кухня с идентификатор 40909.127.60.2 –Ф.Ю. и определяне на  пазарна цена на имота.
 4. Даване на съгласие  за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж на ”ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД, гр. Пловдив за изграждане на трафопост тип БКТП 20/0, 4 kV върху площ от 10,92 кв.м  в  общински УПИ ІІІ, кв.247 по ПУП-ПР  на  гр. Кърджали, парк "Арпезос-север", отреден за ТП, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.106.699 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с площ 54 кв.м и начин на трайно ползване: за електроенергийното производство и определяне на пазарна цена на правото на строеж.
 5. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на К. Г. с признато право на собственост в землище с. Прилепци, община Кърджали.
 6. Отмяна на Решение № 269, Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 25.11.2022 г.
 7. Поправка на очевидна фактическа грешка в т.2 от Решение №277., Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 25.11.2022 г.
 8. Актуализация на разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г.
 9. Неприсъствено общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД-гр.Кърджали.
 10. Извънредно общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД-гр.Кърджали, насрочено на 16.12.2022 год.
 11. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Кърджали.
 12. Даване на съгласие Община Кърджали да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
 13. Даване на  съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
 14. Даване  на  съгласие  за кандидатстване с проектно предложение „Изграждане и осигуряване на ефективно  функциониране на младежки център в Община Кърджали” по процедура „Дейност1: ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ” (в областни градове) по Национален план за възстановяване и устойчивост.
 15. Даване на съгласие Община Кърджали да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
 16. Предоставяне на новоизграден строеж: ”Водоснабдяване на село Главатарци, община Кърджали” - I етап – „Довеждащ водопровод”, II етап – „Напорен резервоар 200м3” – публична общинска собственост, за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали
 17. Предоставяне на новоизграден строеж: ”Външно водоснабдяване на туристически център „Перперикон” Подобект „Посетителски център”, община Кърджали” – публична общинска собственост, за управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Кърджали.
 18. Даване на съгласие за подписване на споразумение за разсрочено плащане на задължения по договор № 16253-03/31.05.2019 г.
 19. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 20. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: ”Външно ел. захранване  през ПИ 40909.115.106, ПИ 40909.115.22, ПИ 40909.114.529, ПИ 40909.114.530, ПИ 40909.114.534, ПИ 40909.114.538 и ПИ 40909.114.539 за нова жилищна сграда в ПИ 40909.114.539, ж.к.”Възрожденци”, кв.268, гр.Кърджали”.
 21. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 22. Питане.

 

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                                     КЪРДЖАЛИ              …………………………

                                                                                                                          /Инж. ЮСЕИН АХМЕД/


 Прочитания: 577 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign