Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 1

 20 Януари 2023

П О К А Н А

№ 1

 

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

С В И К В А М

 

На30.01.2023 год. /понеделник/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния

Проект

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 

 1. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.199 - МИГ Стамболово - Кърджали 54, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г. 
 2. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.
 3. Даване на съгласие за придобиване на ограничени вещни права, свързани с изпълнението на обект „Експониране и социализация, консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на археологически комплекс „Перперикон“, Община Кърджали“.
 4. Изменение на Решение № 232 от 31.10.2022 г. на Общински съвет –Кърджали  относно разрешение за изработване на проект за Специализиран подробен устройствен план - План за застрояване и Парцеларен план /СПУП-ПЗ и ПП/ на основание чл.124 а, ал.1 за изграждането на инфраструктурен обект: Експониране и социализация, консервация, реставрация и архитектурно-строителни работи на археологически комплекс „Перперикон“, Община Кърджали”.
 5. Приемане на план-график за заседанията на Общински  съвет – Кърджали през 2023 год.
 6. Приемане  на  отчет   за  дейността  на   Общински съвет – Кърджали, мандат 2019 – 2023 г. за второто    полугодие на 2022 г.
 7. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 2022 г.
 8. Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2022 година и приемане на Общински план за младежта за 2023 година
 9. Приемане  на годишната  програма  за  развитие  начиталищната  дейност в Община Кърджали  през   2023  г.
 10. Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2022 година.
 11. Приемане  на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2022г.
 12. Приемане на годишен план за паша и списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за общо и за индивидуално ползване през стопанската 2023/2024 г.
 13. Приемане на разпределението на жилищния фонд за 2023 г.
 14. Извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Aсоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – гр. Кърджали на 09.02.2023 год.
 15. Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на община Кърджали 2022 г. – 2027 г.
 16. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 17. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно ел.захранване през имот 40909.116.183, 40909.116.181 и  40909.116.121  за нови жилищни сгради в поземлени имоти 40909.116.405 и 40909.116.404 в  кв.133 , ж.к.Възрожденци, гр.Кърджали.
 18. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване на многофамилна  жилищна  сграда с  гаражи секция 1 и секция 2 изградени в имот с идентификатори 40909.111.630 и  ЦСЗГДУППМГ на МЗ в имот 40909.112.437 преминавайки през имоти 40909.111.97,  40909.111.89, 40909.112.140 и 40909.112.143 до нови ел. табла,  кв.90 , ж.к.Възрожденци,   гр.Кърджали.
 19. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на заданияза изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 20. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  на основание чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал.1,във връзка с чл.134, ал.2, т.8 и чл. 125 от ЗУТ за обект: „Изграждане на път за достъп на населените места с. Бялка и с. Панчево, общ. Кърджали през поземлени имоти с идентификатори №07764.500.128 и №07764.500.2по КККР на гр. Кърджали, общ. Кърджали“.
 21. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица
 22. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
 23. Питане.

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                          К Ъ Р Д Ж А Л И ……………………….

                                                                                      /Инж. ЮСЕИН АХМЕД/

                                                                     


 Прочитания: 576 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign