Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали успешно изпълни дейностите по проект „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показатели ФПЧ 10 и ПАВ

 24 Януари 2023

Община Кърджали успешно изпълни дейностите по проект „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показатели ФПЧ 10 и ПАВ"            

Община Кърджали успешно изпълни дейностите по проект „Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показатели ФПЧ 10 и ПАВ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.   

 Основните дейности по проекта бяха свързани с:

1. Актуализиране на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух по показатели финни прахови частици 10 и полициклични ароматни въглеводороди;

2. Съгласуване и приемане на разработената актуализирана Програма;

3.Организация и управление на проекта и осъществяване на дейности по информация и комуникация.

Актуализираната  програмата за управление на качеството на атмосферния въздух по показатели финни прахови частици 10 и полициклични ароматни въглеводороди         е публикувана на интернет страницата на Община Кърджали - https://www.kardjali.bg/?pid=2,8&type=1   

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда" 2014-2020г. Общата стойност на проекта е 34 656 лева, от които съфинансиране от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд в размер на  29 457,60 лв. и национално съфинансиране  - 5 198,40 лв.      

www.eufunds.bg

Този.документ е създаден в рамките на проект проекта "Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показатели ФПЧ10 и ПАВ",  Договор BG16M1OP002-5.005-0002-C01, който се осъществяващ финансовата подкрепа на Оперативна програма «Околна среда» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Цялата отговорност за съдържанието на -публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПОС 2014-2020 г.


 Прочитания: 643 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign