Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 15 Февруари 2023

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони”

Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.

 

ПОКАНА

 

УС на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“ кани всички свои членове да вземат участие в Общото събрание, което ще се проведе на 09.03.2023 г. от 10.00 ч. в залата на Общинска администрация – Стамболово.  Събранието ще се проведе при следния дневен ред: 

  1. Промяна в Устава на МИГ Стамболово-Кърджали 54.
  2. Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР.
  3. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ за 2022 г.
  4. Приемане на Баланс и Отчет за приходите и разходите за 2022 г. на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“.
  5. Приемане проект за бюджет за 2023г.
  6. Разни.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час и се провежда по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко от членовете са се явили.

Председател: Лятиф Расим

 

 


 Прочитания: 362 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign