Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 2

 21 Февруари 2023

П О К А Н А

№ 2

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

С В И К В А М

На28.02.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния

                                                                                                                                        Проект

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
 2. Предложение за промяна в състава на Постоянните  комисии към Общински съвет – Кърджали.
 3. Приемане на отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви  на  малолетните и непълнолетните за 2022 год.
 4. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества -  Кърджали  през 2022 година и план за дейността на Съвета през 2023 година.
 5. Приемане  на  отчет за изпълнение  на Културен  календар  на Община Кърджали за  2022 г. и приемане  на  Културен календар  на  Община  Кърджали  за   2023 г.
 6. Приемане на Отчет за изпълнението на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2022 година и приемане на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2023 година.
 7. Възлагане на услугата  „Грижа в  дома“ по  проект„Грижа в дома в община  Кърджали“, Административен договор  № BG05SFPR002-2.001-0089-C01 от 25.01.2023 година  по процедура  за  предоставяне на  безвъзмездна  финансова  помощ №  BG05SFPR002-2.001.
 8. Приемане на отчет за изпълнението на плана за приватизация за 2022г.
 9. Одобряване на годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на включените проекти в Плана за действие за общинските концесии в Община Кърджали за 2021 – 2027 г. и на концесионните договори.
 10. Приемане на Програма за управление иразпореждане с имоти –общинска собственост на Община Кърджали за 2023 г.
 11. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 12. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти - публична общинска собственост.
 13. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул. „Тракия“ № 13, гр. Кърджали за осъществяване на дентална медицинска дейност.
 14. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ: Три преходни помещения /стаи № 5, № 6 и № 7/, предназначени за офис дейност, находящи се на първи етаж в сградата на бивш Градски съвет, гр. Кърджали.
 15. Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот, представляващ: Помещения /лекарски кабинет, манипулационна и чакалня/, находящи се на втори етаж в сградата на здравна служба кв. Гледка, гр. Кърджали.
 16. Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот, представляващ: Помещения /лекарски кабинет, манипулационна и чакалня/, находящи се в сградата на Здравна служба с. Стремци, община Кърджали.
 17. Приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд наОбщина Кърджали за 2023 г.
 18. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 19. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, находяща се в землището на с. Калоянци, община Кърджали.
 20. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху поземлен имот с идентификатор 29407.14.166 – частна общинска  собственост, находящ се в землището на с. Жинзифово, община Кърджали, за устройване на пчелни семейства.
 21. Даване на съгласие за право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 40909.14.63 по Кадастралната карта на землище гр. Кърджали – публична общинска собственост.
 22. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и А. Ш., чрез продажба на общински 160/460 идеални части от съсобственпоземлен имот с №58342.10.306 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище с. Прилепци, целият с площ 459.80 кв. м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 23. Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване и промяна на статута от публична в частна общинска собственост на част от поземлен имот с идентификатор 68984.10.18 по КК и КР на с. Старо място, Община Кърджали.
 24. Гласуване в извънредно общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
 25. Даване на съгласие за участие на Община Кърджали като водещ партньор по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.
 26. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2023г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
 27. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройство и дейността на Общинско предприятие ”Паркинги, гаражи и зони за паркиране” – гр.Кърджали.
 28. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали.
 29. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана план-схема и право на прокарване на оптична кабелна линия на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1 от ЗУТ за обект: “Оптична кабелна линия гр. Кърджали – с. Айрово – с. Опълченско“.
 30. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план –Специализирана план схема за обект: ”Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД до завод                        ”Кяшиф ” в Източна индустриална зона гр.Кърджали ”.
 31. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 32. Разрешения за изработване на проект за Подробен устройствен план-  план за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 90 по плана на град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 33. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 34. Питания.

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                 К Ъ Р Д Ж А Л И………………………

                                                                                                               /инж. ЮСЕИН АХМЕД/

 

 

 


 Прочитания: 589 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign