Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СЪОБЩЕНИЕ

 27 Февруари 2023

О Б Щ И Н А  К Ъ Р Д Ж А Л И

На основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, в изпълнение на Решение №12/30.01.2023 г. на Общински съвет – Кърджали

 

                                                               С Ъ О Б Щ А В А:

на всички собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните  /БАБХ/ на територията на Община Кърджали, че в срок от 01.03.2023 г. до 10.03.2023 г. включително, започва приемане на заявления за наемане без търг или конкурс на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/  на Община Кърджали през стопанската 2023/2024 г.

Списъкът за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по категории и площ е обявен на електронната страница на Община Кърджали. Информация и справка по списъка се предоставя и в сградата на Общинска администрация – Кърджали на бул. „България” №41, ет. 5, стаи № 506, №510 и №515.

Заинтересованите лица подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март 2023 г.

Образците на документите и указания за попълване се предоставят в сградата на Общинска администрация – Кърджали на бул. „България” № 41, ет. 5, стаи № 506, №510 и №515.

Окончателното разпределение на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за стопанската 2023/2024 г. приключва на 1 юни 2023 г.

В разпределението на пасища, мери и и ливади от ОПФ за индивидуално ползване могат да участват само животновъди, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

Срокът за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ е за 10 /десет/ стопански години.

За допълнителна информация – тел: 0361/67366; 0361/67367.

 

                                                    КМЕТ НА

                                                    ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ:

                                                                                          /д-р инж. ХАСАН АЗИС/

 

 


 Прочитания: 538 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign