Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се обществено обсъждане на анализ за потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво

 21 Март 2023

Броят на нуждаещите се от социални услуги в община Кърджали надвишава броя на сега съществуващите социални услуги, което налага увеличаване на капацитета и бройката им. Изводът се налага след направен обстоен анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Вчера анализът бе обект на обществено обсъждане, което се проведе в Бизнес инкубатора, с участието на секретарят на общината Себахатин Риза, директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности” в общинската администрация Ширин Сюлейман, председателят на Постоянната комисия по здравеопазване към Общинския съвет д-р Сезгин Бекир, директори на социални услуги и социални работници, представители на неправителствения сектор.

Стана ясно, че документът ще бъде приет на предстоящото заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 22 март. Бе представен пред аудиторията от главния експерт в общинската администрация Нермин Мехмед. По думите й анализът е изготвен в периода декември 2022 – януари 2023 година на база на информация от всички заинтересовани страни – Статистика, Бюрото по труда, Дирекция „Социално подпомагане”, ТЕЛК, Държавната психиатрична болница. В набирането на информация са участвали и кметовете по населените места с информация за самотно живеещи хора, неосвидетелствани с ТЕЛК. На тази база със заповед на кмета д-р инж. Хасан Азис е бил създаден и специален регистър.

При представянето на анализа Нермин Мехмед определи целите, които той си поставя. А те са планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, осигуряващи равен достъп до социални услуги на всички, които имат нужда; определяне на потребностите на общината от социални услуги; определяне на максималния брой на потребителите на всички социални услуги; повишаване качеството им и интегрирано предоставяне на подкрепа на потребителите и удовлетворяване на потребностите на населението в общината.

По думите на Нермин Мехмед като база в изготвянето на Анализа са ползвани данни от последното преброяване на населението в община Кърджали през 2021 година. Според него то наброява 71 404 човека. Пълнолетните лица са 58 008, от които 8 870 са с трайни увреждания. Децата до 18 години са 13 396, като  551 са с трайни увреждания, а 546 от тях живеят в домашна среда. Висок е броя на хората в надтрудоспособна възраст – 16 420.

В представянето на Анализа Нермин Мехмед посочи и сега съществуващите социални услуги в община Кърджали, общо 16 на брой. 10 от тях се финансират като делегирана от държавата дейност. Това са Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни деца с увреждания, Център за социална интеграция и рехабилитация за пълнолетни деца с психични разстройства, два центъра за настаняване на деца без увреждания , два центъра за настаняване за лица и младежи с увреждания, защитено жилище за лица с умствена изостаналост, асистентската подкрепа и Дома за стари хора.

Социалните услуги, които се реализират по проекти, са 6. Предстои до края на годината да бъдат финансирани като делегирана от държавата дейност. Това са Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Център за обществена подкрепа, Наблюдавано жилище, център за социална рехабилитация и интеграция за лица с интелектуални затруднения или с психични разстройства, Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, и техните семейства и Център за специализирана здравна социална грижа за лица с увреждания, с потребност от постоянна медицинска грижа.

В представянето на Анализа Нермин Мехмед очерта и параметрите на Предложение за планираните социални услуги общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Планира се изграждането на още шест центъра за резидентна грижа.   

Анализът показва, че при специализираните социални услуги, предоставяни в комплекс (сграда) е изведена необходимостта от увеличаване на асистентската подкрепа на лицата в тях. Планирано е в общината да има 9 комплекса, като част от тях вече са създадени.

Коментирано бе също, че с изготвения анализ община Кърджали ще работи през следващите 10 години.  Той е създаден във връзка със Закона за социалните услуги, който, по думите на Нермин Мехмед, за първи път регламентира на национално ниво да се планират социалните услуги, предоставяни от съответните общини.

 

Още снимки
 Прочитания: 539 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign