Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 4

 19 Април 2023

П О К А Н А

№ 4

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

С В И К В А М

На27.04.2023 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния

                                                                                                                                                   Проект

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
 2. Предложение за промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Кърджали.
 3. Предложение за сключване на протокол за побратимяване между община Кърджали и община Струмица, Република Северна Македония.
 4. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали за мандат 2023 – 2027 г.
 5. Приемане  на доклади за осъществените дейности  на читалищата  за  2022  г.
 6. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за периода 2023-2024 год., приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2023 година, приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2022 г.
 7. Приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2022 г. и приемане на  Програма за развитието на туризма в Община Кърджали за 2023 г.
 8. Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за  2023 г. приемане на Отчет за изпълнение на Общинска Програма за закрила на детето за  2022 г.
 9. Приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градската среда на територията на град Кърджали.
 10. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от кмета на община Кърджали в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансовото плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със Споразумение № РД 50-37 от 20.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Стамболово и Кърджали по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", сключено между Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. /ПРСР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ /НОИР 2014 – 2020 г./, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“/ОПОС 2014 – 2020 г./и СНЦ „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ /МИГ Стамболово-Кърджали 54/. 
 11. Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа като безлихвен заем за временно подпомагане дейността на СНЦ „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ за изпълнение на подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19. „Водено от общностите месно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 12. Определяне на размера на годишния членски внос на Община Кърджали в СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54”.
 13. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 г.
 14. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.
 15. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.
 16. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд  – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 17. Приемане на списък на спортни обекти – общинска собственост, за управление и разпореждане за 2023 г.
 18. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните цени.
 19. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VI-18, кв.2 по ПУП  на с.Сипей, община Кърджали, с площ 589  кв.м, отреден за жилищно строителство,  на собствениците на законно построената в имота с отстъпено право на строеж двуетажна масивна жилищна сграда с призем  – Е.М.,  А.М., Б.М., Ф.М. и определяне на  пазарна цена на имота.
 20. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІV-8, кв.3 по ПУП на  с.Пеньово, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно изградената в него  с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на два етажа и сутерен – Р.Т. и определяне на  пазарна цена на имота.
 21. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХVІІІ-дзс, кв.1 по ПУП на  с. Солище, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно изградената в него  с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на три етажа – Р. М. и определяне на  пазарна цена на имота.
 22. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ І-общ., кв.18 по ПУП  на с.Седловина, община Кърджали, с площ 443 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собствениците на законно построената с отстъпено право на строеж едноетажна жилищна сграда – Г.И. и А.М.  и определяне на  пазарна цена на имота.
 23. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІV-717, кв.40 по ЗРП на кв. ”Байкал”, гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.104.141, с площ 600 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ по Кадастралната карта на гр.Кърджали, на Л.Л. и С.Н., собственици на построената в него масивна жилищна сграда на един етаж и сутерен и определяне на  пазарна цена на имота.
 24. Даване на съгласие за продажба назастроен УПИ VII-36, кв.145 по ЗРП на индустриална зона – „А и Б”,  гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.121.36, находящ се в гр. Кърджали, ул.”Язовирска”  №7,с площ 1 729 кв.м и с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект  по Кадастралната карта на гр. Кърджали на собственика назаконно построените в имота сградиС.С. и определяне на  пазарна цена на имота.
 25. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и „АРДАСТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, чрез продажба на общински 1833/4507 идеални части от съсобствен УПИ ХIV, кв.33 по ПУП на кв.”Веселчане”, гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.124.399 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, равняващи се на 1 833 кв.м, целият с площ 4 507 кв.м, с НТП: ниско застрояване /до 10 м/ и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 26. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и В.А., чрез продажба на общински 42/250 идеални части от съсобствен  УПИ VI-101, кв.3 по ПУП на с. Опълченско, община Кърджали, равняващи се на 42 кв.м, целият с площ 250 кв.м, отреден за обществено обслужване и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 27. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и М.Р., чрез продажба на общинските 894,20/1152 идеални части от съсобствен застроен УПИ ІІ, кв.14 по ПУП на с.Висока поляна, община Кърджали, равняващи се на 894,20 кв.м, целият с площ 1152 кв.м, отреден за магазин, ресторант, сладкарница, на собственика на законно построената в него с отстъпено право на строеж търговска сграда, представляваща едноетажна масивна сграда с частичен призем, с обща застроена площ 257,80 кв.м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 28. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и Е.И. и С.И. за продажба  по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и определяне на пазарните цени на общински проектни имоти, представляващи придаваеми части  към УПИ Х-6488, кв.20 по одобрения  ПУП на кв. „Възрожденци”-ІІ част,  гр. Кърджали и проектен поземлен имот, собственост на частните лица, съставляващ придаваема част към УПИ ХІ, кв.20 по ПУП на кв. „Възрожденци”-ІІ част, гр.Кърджали.
 29. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 30. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно ел.захранване на два броя жилищни  сгради в имот 40909.12.61, гр.Кърджали преминавайки през имоти 40909.12.105 и 40909.127.378 до ново ел.табло на имотна граница”.
 31. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ” Външно кабелно ел.захранване на масивна жилищна сграда в  поземлен имот №963, преминавайки през имоти №46, №1008 и №938,  кадастрален  район 27 по плана на новообразуваните имоти в з-ще  гр.Кърджали  до ново ел.табло  на имотна граница”.
 32. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  на основание чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал.1,във връзка с чл.134, ал.2, т.8 и чл. 125 от ЗУТ за обект: “Газопровод от КВЗ до точка на присъединяване на ГИС Кърджали“ и обект: ,,Електрозахранване на ГИС Кърджали от КВЗ“.
 33. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и Подробен устройствен план -план за застрояване  за поземлени имоти с идентификатори № 65975.1.26 и № 65975.1.156 по КККР на с. Седловина, общ. Кърджали  на основание чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал.1,във връзка с чл.134, ал.2, т.8 и чл. 125 от ЗУТ.
 34. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  на основание чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал.1,във връзка с чл.134, ал.2, т.8 и чл. 125 от ЗУТ за обект: „Газоснабдяване на Община Кърджали”, Подобект: "Автоматична газорегулаторна станция АГРС Кърджали с параметри входящо налягане Р входящо до 75 bar. изходящо налягане Р изходящо 5 bar. и капацитет Qn = 15000 нормални кубични метра на час /nm3/h/. разположена в поземлен имот 65975.2.349. находящ се в землището на село Седловина Община Кърджали ” - Част захранващ водопровод за АГРС.
 35. Предложение за одобряване на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-  план за регулация и застрояване/ на УПИ I в кв.90 по плана на град Кърджали и промяна на статута на новообразуваните имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
 36. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-  план за регулация и застрояване/ на УПИ ХI-6512, 6513 (нов ПИ 40909.115.176) в кв. 221 по плана на ж.к. ,,Възрожденци“  град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 37. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ на УПИ Х (ПИ 40909.119.267) в кв. 107, кв. ,,Студен кладенец”, град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/, във връзка с § 9 от Наредба №7 за ПН за УОВТУЗ /Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони/.
 38. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-  план за регулация и застрояване/ на УПИ ХV в кв. 171 по плана на ж.к. ,,Възрожденци“,  град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 39. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 40. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-

                                                                 КЪРДЖАЛИ……………………………

                                                                                          /Инж. ЮСЕИН АХМЕД/

                      

                                              


 Прочитания: 521 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign