Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 25 Април 2023

П  О  К  А  Н  А

Уважаеми госпожи и господа,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на официална церемония за откриване на обект, изграден по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали”, ДБФП № BG16RFOP001-5.001-0047-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Церемонията ще се състои  на 28.04.2023 г. /петък/  от 11.00 часа в двора на новооткритата сграда, находяща се на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №50, (бивше ученическо общежитие №4).

 

Очакваме Ви!

 

д-р инж. Хасан Азис

Кмет на Община Кърджали

 

 

www.eufunds.bg

Този.документ е създаден в рамките на проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали", Договор за ПБФП BG16RFOP001-5.001-0047-C01, който се осъществяващ финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на -публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


 Прочитания: 359 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign