Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“

 14 Октомври 2022

Община Кърджали е партньор на Фондация „Микрофонд София” в изпълнението на проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“, Договор за ПБФП BG05SFOP001-2.025-0032-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро Управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да се подкрепи партньорството чрез реализация на политики на местно ниво, с активното участие на бизнес и граждани.

От месец септември по проекта се провежда анкетното проучване сред гражданите и представителите на МСП, чиято цел е да се получи информация за съществуващото партньорство в различни области - подготовка на планови документи, прилагане на политики на местно ниво,

Получените резултати от проучването ще бъдат използвани при подготовката на анализ на възможностите за подобряване взаимодействието между бизнеса и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кърджали.

Предложенията и мненията на гражданите са от изключително значение за подготовката на концепция за насърчаване на взаимодействие между бизнес и местна администрация в сферата на местното икономическо развитие, с фокус участието на бизнеса и гражданите при изпълнение на политики от страна на местната власт.

 

 

www.eufunds.bg

Проект  „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие", Договор за ПБФП № BG05SFOP001-2.025-0032-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 


 Прочитания: 167 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign