Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 5

 19 Май 2023

П О К А Н А

№ 5

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

                                                              С В И К В А М

На26.05.2023 год. /петък/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния

Проект

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Допълнение на отменените текстове на чл. 14, ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Кърджали с нов и изменение на чл. 27, ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Кърджали.
 2. Приемане на решение за изменение на чл. 28, ал. 5 от Наредбата за упражняване правата на собственост на Община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел.
 3. Приемане на годишните отчети за 2022 година на  Едноличните  търговски   дружества със 100 %  общинско участие в капитала.
 4. Гласуване в общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали от упълномощения от общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
 5. Даване на съгласие за предоставяне на сграда/помещения за нуждите на проект BG05SFPR002-2.002-0134-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Кърджали”, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и предоставяне на помещения за ползване на социални услуги.
 6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2023 г.
 7. Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот представляващ: Стая № 305, ет.3 в сградата на бивш Окръжен съвет, находяща се на бул. България“, гр. Кърджали.
 8. Отмяна на точка 1.6, точка 1.7, точка 1.8, точка 1.9, точка 1.10, точка 1.11, точка 1.12 от Решение № 83 по Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 27.04.2023 г., и даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.
 9. Отмяна на Решение № 87по Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 27.04.2023 г., и даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VI-18, кв.2 по ПУП  на с.Сипей, община Кърджали, с площ 589  кв.м, отреден за жилищно строителство,  на собствениците на законно построената в имота с отстъпено право на строеж двуетажна масивна жилищна сграда с призем – Е.М.,  А.М., Б.М., Ф.М.,  и определяне на  пазарна цена на имота.
 10. Отмяна на Решение № 88 по Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 27.04.2023 г., и даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІV-8, кв.3 по ПУП на  с.Пеньово, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно изградената в него  с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на два етажа и сутерен – Р.Т., и определяне на  пазарна цена на имота.
 11. Отмяна на Решение № 89 по Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 27.04.2023 г. и даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХVІІІ-дзс, кв.1 по ПУП на  с. Солище, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно изградената в него  с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на три етажа – Р. М., и определяне на  пазарна цена на имота.
 12. Отмяна на Решение № 90 по Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 27.04.2023 г., и даване на съгласие за продажба на застроен УПИ І-общ., кв.18 по ПУП  на с.Седловина, община Кърджали, с площ 443 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собствениците на законно построената с отстъпено право на строеж едноетажна жилищна сграда – Г.И. и А.М., и определяне на  пазарна цена на имота.
 13. Отмяна на Решение № 94 по Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 27.04.2023 г., и даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и В. А., чрез продажба на общински 42/250 идеални части от съсобствен  УПИ VI-101, кв.3 по ПУП на с. Опълченско, община Кърджали, равняващи се на 42 кв.м, целият с площ 250 кв.м, отреден за обществено обслужване и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 14. Отмяна на Решение № 95 по Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 27.04.2023 г., и даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и М.Р., чрез продажба на общинските 894,20/1152 идеални части от съсобствен застроен УПИ ІІ, кв.14 по ПУП на с.Висока поляна, община Кърджали, равняващи се на 894,20 кв.м, целият с площ 1152 кв.м, отреден за магазин, ресторант, сладкарница, и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 15. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2023 г.
 16. Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот с идентификатор 54403.10.53 по КК и КР на с.Островица, община Кърджали.
 17. Даване на съгласие за право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 67982.26.353 – публична общинска собственост, находящ се в землището на с.Соколяне, община Кърджали.
 18. Отмяна на точки 1.18, 1.19,  1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 и 1.25 от  Решение № 84 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Кърджали, проведенона 27.04.2023 г. и даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 19. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 20. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на преминаване на електрозахранване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на Фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот  с идентификатор №  40909.108.250 по плана на гр. Кърджали, община Кърджали“, собственост на М.М.“.
 21. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на канализационна тръба през имот с идентификатор 55840.22.53 на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1 от ЗУТ за обект: Изграждане на канализационна тръба за отвеждане на отпадъчни води от пречиствателна станция на ,,Теклас България“ ЕАД, находяща се в землището на село Пепелище.
 22. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на заданияза изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 23. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електро захранване на фотоволтаична електроцентрала, разположена върху  покривите на съществуващи сгради в    поземлен имот с идентификатор    40909.122.304 по КККР на гр.Кърджали  УПИ ХХVІ, кв.116а по плана на  гр.Кърджали”.
 24. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: ”Оптична кабелна линия гр.Кърджали – с.Айрово –                           с. Опълченско”.
 25. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -  план за регулация и застрояване/ на ПИ 40909.22.153 по плана на град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 26. Предложение за даване на съгласие за допускане на отклонение от правилата и нормативите, определени с Наредба №7 за ПН за УОВТУЗ  за УПИ I                                (с идентификатори 40909.108.234 и 40909.108.61) в кв.53 по плана на ЦГЧ,                    гр. Кърджали на основание параграф 9 от същата Наредба.
 27. Предложение за одобряване на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -  план за регулация и застрояване/ на УПИ I в кв.90 по плана на град Кърджали и промяна на статута на новообразуваните имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
 28. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-  план за регулация и застрояване/ на УПИ IХ-417 (с идентификатор 40909.116.418) и УПИ X-418 (с идентификатор 40909.116.418) в кв. 137 по плана на ж.к.                            ,,Възрожденци“  град Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 29. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 30. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.

 

                      

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                         ОБЩИНСКИ КЪВЕТ –

                                                         КЪРДЖАЛИ…………………………

                                                                              /инж. ЮСЕИН АХМЕД/

                                              


 Прочитания: 662 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign