Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Информация за проект

 01 Юни 2023

На 30.05.2023 г., в Заседателната зала на Бизнесинкубатора, се проведе кръгла маса по интегриран проект „Шанс – Интегриран подход за социално приобщаване“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-2.056-0024 от 01.02.2022 г., реализиращ се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 - съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Процедура за конкретни бенефициенти BG05M9OP001-2.056„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“.

               Кръглата маса се проведе, във връзка с реализирането на Дейност № 5 „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“, която се осъществява по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.  Дейността се организира и изпълнява от Бенефициента – Община Кърджали и от Партньора по ОП НОИР – Основно училище „Св. Климент Охридски”.

               На кръглата маса присъстваха: екипът за организация и управление на интегрирания проект, представители на Партньора ОУ „Св. Климент Охридски“ - ръководителите на групите и част от родителите на учениците, включени в дейностите по проекта. Участие в кръглата маса взеха и представители на Партньора по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - Фондация "Младежки Център Кръг-Арт Движение Кръг“, както и представители на асоциираните партньори на интегрирания проект: Агенцията по заетостта, чрез своята регионална Дирекция „Бюро по труда“ - Кърджали; Агенцията за социално подпомагане, чрез Регионална дирекция за социално подпомагане - Кърджали; Регионална здравна инспекция - Кърджали; Министерство на образованието чрез „Регионално управление на образованието“ – Кърджали. 

               На кръглата маса бяха представени резултатите от проведеното анкетно проучване, осъществено във връзка с реализацията на Дейност № 5 „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“, в което в рамките на два месеца бяха анкетирани 100  родители на деца и ученици от Основно училище „Св. Климент Охридски“. На база резултатите от анкетирането са подбрани и темите, които са заложени за кръглите маси и за тренингите с родителите от училището, които предстоят да се проведат, във връзка с изпълнението на дейността.

               Акцента на настоящата кръглата маса бе върху с една от темите, която бе извлечена като резултат от анкетното проучване: „Влиянието на семейната среда върху поведението на детето“ и в тази връзка бе представен „Моделът на Томас Гордън за справяне с неприемливото поведение на деца и ученици в семейството и училище“.  След презентацията се премина към дискусия, в която активно участие взеха голяма част от присъстващите на кръглата маса. Дискусиите, сред участниците, продължиха и на кетъринга, който бе организиран по проекта.

               С пожелание за следващи ползотворни срещи, свързани с реализацията на проект „Шанс – Интегриран подход за социално приобщаване“, бе закрита кръглата маса.

www.eufunds.bg

Проект „ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване", ДПБФП с рег. № BG05M9OP001-2.056-0024, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014-2020, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Още снимки
 Прочитания: 629 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign