Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 6

 19 Юни 2023

П О К А Н А

№ 6

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

С В И К В А М

 

 

На 26.06.2023 год. /понеделник/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния

Проект

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията  на Община Кърджали.
 2. Създаване на нова социална услуга  „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” в Община Кърджали, като държавно делегирана дейност, считано от 01.10.2023г.
 3. Създаване на нова социална услуга  „Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства” в Община Кърджали, като държавно делегирана дейност, считано от 01.10.2023г.
 4. Създаване на нова социална услуга  „Наблюдавано жилище” в Община Кърджали, като държавно делегирана дейност, считано от 01.10.2023 г.
 5. Завишаване броя на децата в  групите в общинските детски градини на територията на Община Кърджали за учебната  2023/2024 год.
 6. Предложение за актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища на територията на Община Кърджали.
 7. Предложение за актуализиране „Списък на защитени детски градини  и училища на територията на Община  Кърджали за 2023/ 2024 г.”
 8. Даване на съгласие за придобиване в собственост чрез приемане на дарение на преместваеми обекти – павилиони и спирконавеси за градски транспорт, находящи се в централната градска част и основните улици на кварталите на гр. Кърджали от МТ „РиълПропъртис“ АД гр. София /правоприемник на „ЛафкаМаркет“ АД и „Табак Маркет“ АД/.
 9. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХХХ-292, кв.113 по ЗРП на кв. ”Студен кладенец”, гр. Кърджали, отреден за жилищно застрояване, съставляващпоземленимот с идентификатор 40909.119.292 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с площ 441 кв.м и начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 м/, на собствениците на законно построената в него  с отстъпено право на строеж сграда с идентификатор 40909.119.292.1 и предназначение: сграда за търговия  по Кадастралната карта на гр. Кърджали – Н.Г.и Д.Г. - наследници на Ф.Г. и определяне на  пазарна цена на имота.
 10. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХХХІ-293, кв.113 по ЗРП на кв. ”Студен кладенец”, гр. Кърджали, отреден за жилищно застрояване, съставляващпоземленимот с идентификатор 40909.119.293 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с площ 374 кв.м и начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 м/, на собствениците на законно построената в него  с отстъпено право на строеж сграда с идентификатор 40909.119.293.1 и предназначение: сграда за търговия  по Кадастралната карта на гр. Кърджали – Н.Г. и Д.Г. и определяне напазарна цена на имота.
 11. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІІ-254, кв.133 по ЗРКП на Стара градска част, гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.102.254, с площ 246 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс по Кадастралната карта на гр. Кърджали, на собствениците на законно построените в имота сгради с търговско предназначение,  с идентификатори 40909.102.254.1, 40909.102.254.2 и 40909.102.254.3 по Кадастралната карта на гр. Кърджали,  и определяне на  пазарна цена на имота.
 12. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ  VI-общ., кв.15 по ЗРП на кв. "Горна Гледка", гр. Кърджали, отреден за жилищно строителство, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.128.421, с площ 588 кв.м, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ по Кадастралната карта на гр. Кърджали, на собствениците на законно построените в имота с отстъпено право на строеж масивни жилищни сгради /къща-близнак/ на един етаж и призем, пригоден за живеене, съставляващи: сгради с идентификатори 40909.128.421.1 и 40909.128.421.2 и определяне на  пазарна цена на имота.
 13. Утвърждаване на промени в маршрутните разписания и маршрутите на автобусните линии от общинската транспортна схема на гр. Кърджали.
 14. Даване съгласие за финансиране на археологически дейности на  обект ”Скален град Перпериконза 2023 година.
 15. Приемане на Програма по енергийна ефективност на Община Кърджали за периода 2023 – 2028 г.
 16. Предложение за допълнение на Решение №77, т.I.2. от Протокол № 3 от заседание на Общински съвет- Кърджали, проведено на 27.03.2014 г. за разрешение за актуализация на действащия ПУП /Подробен устройствен план/ на град Кърджали.
 17. Предложение за одобряване на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план -  план за регулация и застрояване/ на УПИ I в кв.116а по ЗРП на кв.“Студен кладенец“, град Кърджали, промяна на статута на част от поземлен имот с идентификатор 40909.122.3 от публична общинска собственост в частна общинска собственост и даване на съгласие за допускане на отклонения от правилата и нормативите посочени в Наредба 7 за ПНУОВТУЗ, съгл. Параграф 9 от същата Наредба.
 18. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-  план за регулация и застрояване/ на УПИ ХXXI-6564 и XXX-6395 в кв. 151 по плана на ж.к. "Възрожденци“, гр. Кърджали за (ПИ с идентификатор 40909.111.459 и 40909.111.460 по КККР на гр. Кърджали) на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 19. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 20. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема  на основание чл.150, от ЗУТ за обект: „Разширение на съществуваща подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на територията на кв. Възрожденци, кв. Веселчани и кв. Гледка, гр.Кърджали" през поземлени имоти по приложен регистър и схема по КККР.
 21. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ”Газопровод от КВЗ /кранов възел 3 / до точка на присъединяване на ГИС /газо измервателна станция / Кърджали” и обект: ”Електро захранване на ГИС /газоизмервателна станция/  Кърджали от КВЗ/кранов възел 3/.
 22. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                           ОБЩИНСКИ КЪВЕТ –

                                                           КЪРДЖАЛИ …………………………

                                                                                  /инж. ЮСЕИН АХМЕД/

 

 

                      

                                  


 Прочитания: 419 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign