Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Работна среща по проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“

 23 Юни 2023

На работна среща с представители на заинтересованите страни, която се проведе на 20.06.2023 г., екипът на партньорите по проекта представиха резултатите от изготвенияАнализ на възможностите за подобряване взаимодействието между бизнеса и местната власт в сферата на местно икономическо развитие на община Кърджали, който е част от дейностите по проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“.

Участниците в работната среща обсъдиха предложенията на представителите на бизнеса и гражданите, направени при анкетно проучване което бе част от разработването на анализа.

Също така те дискутираха методите и формите на взаимодействие с местната власт,  които да бъдат включени в Концепция за по-ефективен мониторинг от страна на бизнеса и гражданите, както и за по-активното им включване при разработване и изпълнение на местни политики.

Концепцията има за цел дададе рамката на взаимодействие между участниците в процесите наприлагане на политики чрез изпълнение и мониторинг, както и да предложиадекватен на нуждите инструментариум, със съответните образци илипрактически препоръки за постигане на по-ефективно взаимодействие средзаинтересованите страни.

Изготвеният анализ е публикуван на интернет страниците на партньорите – Община Кърджали - www.kardjali.bgи Фондация „Микрофонд София“ –www.microfond-sof.eu.

Заинтересованите лица могат да изпращат коментари и предложения на електронни пощи на партньорите –ip_kj@mail.bg и rtimcheva@abv.bg.

Проектът се изпълнява отФондация „Микрофонд София” в партньорство с Община Кърджали по Договор за ПБФП BG05SFOP001-2.025-0032-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро Управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

                                                                                     www.eufunds.bg

Проект  „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие", Договор за ПБФП № BG05SFOP001-2.025-0032-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Още снимки
 Прочитания: 276 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign