Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

МИГ Стамболово-Кърджали започва разработването на стратегията за ВОМР и нейното консултиране

 26 Юли 2023

МИГ Стамболово-Кърджали започва разработването на стратегията за ВОМР и нейното консултиране

 

След направените две проучвания на територията покрита от МИГ Стамболово-Кърджали 54 и проведените обучения със заинтересованите страни започна подготовката за разработването на стратегията за ВОМР (СВОМР) и консултирането й с местната общност, която е най-съществената дейноств подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Новата стратегия определя цялостната дейност на МИГ Стамболово-Кърджали 54 през следващия планов период. От нейното качествои нейното комуникиране с местната общност до голяма степен се определя и нейното бъдещо изпълнение, което ще е базирано на реални местни ресурси.

Разработването на СВОМР изисква създаването на добра стратегическа и оперативна организация, която ще осигури условия МИГ да продължи изпълнението на местните и регионалните цели за развитие, както и доброто управление на европейските средства през следващия програмен период.

Разработването на стратегията стартира с формулирането на визията и това къде биха искали да се намират местните участници в бъдеще, когато стратегията е финализирана. Важно е да се знае и какво според тях би следвало да се промени, за да може тази визия да се постигне. Ще се комуникира и въпроса по какъв ефективен начин да се посрещнат местните потребности регистрирани от двете проучвания и от предложенията направени по време на обученията. Ще се проследи и какъв начин трябва да се използват възможностите на новото финансиране за да се постигне в максимална степен изпълнението на целите. От проведените две фокус групи и три работни групи на територията на МИГ ще се възползват заинтересованите страни. Събраната информация ще създаде условия за генериране на идеи и предложения, които да осигурят оптимизиране съдържанието на СВОМР.

МИГ Стамболово-Кърджали 54 изхожда от разбирането, че трябва да се разработи една целенасочена стратегия с високо качество, която изцяло да бъде ориентирана към резултатите и разработените механизми позволяващи бързото адаптиране към променящите се външни условия. Това изисква да се вземат под внимание особеностите на територията заета от МИГ, местните идентичности и нарастващото значение на опазването на околната среда.

Планираните фокус групи ще се проведат на 1 август в с.Стамболово - община Стамболово и на 3август в село – Перперек, община Кърджали.

Планираните работни срещи ще се проведат на 2 август в с. Долно Черковище - община Стамболово, на 4 август в с.Мост, община Кърджали, а на 5 август и в гр. Кърджали ще се проведе работна среща за обобщаване на резултатите от допитванията сред заинтересованите страни и конструиране на основното съдържание на СВОМР.

От ръководството на МИГ Стамболово-Кърджали 54

 

 

 


 Прочитания: 598 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign