Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 29 Август 2023

П О К А Н А

№ 9

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

С В И К В А М

На 05.09.2023 год. /вторник/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                         

Проект

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Избиране на съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали за мандат 2023-2027 г.
 2. Утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2022/ 2023 година.
 3. Даване на съгласие Община Кърджали да кандидатства с проектно предложение „Шанс-Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Кърджали” по Процедура №BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение” по Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси” 2021-2027 на Министерство на труда и социалната политика.
 4. Промяна броя на потребителите на социална услуга  „Асистентска подкрепа” в Община Кърджали, като държавно делегирана дейност.
 5. Кандидатстване на  Община Кърджалии с проект "Рекултивация на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене и Ивайловград“ по процедура  № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
 6. Участие в редовното заседание на Общото събрание на „Асоциация по   ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД –  гр. Кърджали” за                         2023 година.
 7. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.
 8. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.
 9. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортен обект – публична общинска собственост представляващ: Стадион, находящ се в кв. „Веселчане“ с идентификатор 40909.7.19 по Кадастралната карта на гр. Кърджали.
 10. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ III-105, кв.11 по ЗРП на                   кв. "Горна гледка", гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.128.157 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, на собствениците на законно построената в имота с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда с идентификатор 40909.128.157.1 И. М. и Ш. Х. и определяне на  пазарна цена на имота.
 11. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване към гараж на С. А., в общински застроен УПИ V-4126, кв.62 по ЗРП на кв. Веселчане,  гр. Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.123.152 по Кадастралната карта на гр. Кърджали и определяне  на пазарна цена за учредяване на право на пристрояване.
 12. Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот представляващ: Лекарски кабинет в сградата на Здравна служба с. Широко поле, община Кърджали.
 13. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на общински имот представляващ: Помещение – Аптека, находяща се на първи етаж в Здравна служба кв. „Гледка“, гр. Кърджали, за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ.
 14. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 15. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Ю. А. с признато право на обезщетяване със земя в землището на с. Долище, общ. Кърджали.
 16. Обсъждане и приемане на уточнен план на  Бюджета за 2022 година на община Кърджали.
 17. Обсъждане и приемане изпълнението на Бюджета и сметките за средствата от ЕС към 31.12.2022г. на община Кърджали.
 18. Обсъждане и приемане на бюджета за 2023 година на община Кърджали.
 19. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ”Външно кабелно електро захранване на жилищна сграда в  поземлен имот с идентификатор 40909.19.272 от БКТП 85А в поземлен имот с идентификатор 40909.20.110, преминавайки през имоти с идентификатори 40909.19.162 и 40909.19.60 по КККР на гр.Кърджали до ново електромерно табло на имотна граница”.
 20. Предложение за одобряване  на Подробен устройствен план - Специализирана план схема за обект: Външно кабелно електро захранване през имот с идентификатор 40909.106.488  за съществуващи търговски обекти в поземлени имоти с идентификатори 40909.106.508.10 и 40909.106.508.9 по КККР на  гр.Кърджали / кв. 323, ”Пазара”/.
 21. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1,                  т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Нова мрежа на ,,Виваком България“ ЕАД за захранване на абонати до ул. ,,Добруджа“ № 16,  гр. Кърджали“.
 22. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1,              т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Нова мрежа на ,,Виваком България“ ЕАД за захранване на абонати в ж.к. ,,Възрожденци“ по ул. ,,Райко Жинзифов“, гр. Кърджали“.
 23. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1,             т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Нова мрежа на ,,Виваком България“ ЕАД за захранване на абонати до ул ,,Здравец“ № 10 и ул.  ,,Металург“ № 9, гр. Кърджали“.
 24. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1,                   т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Нова мрежа на ,,Виваком България“ ЕАД за захранване на абонати по ул ,,Георги Георгиев“, ул. ,,Джон Атанасов“  и ул. ,,Захари Зограф“ в гр. Кърджали“.
 25. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прекарване на основание чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал.1, във връзка с чл.134, ал.2, т.8 и чл. 125 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрическо захранване на ,, ФЕЦ- 2 Меаца“ в ПИ 58997.21.218.1 с. Пъдарци“.
 26. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: „Разширение на съществуваща подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на територията на „Централна градска част”, гр.Кърджали" през поземлени имоти с идентификатори по КККР по приложен регистър и схема, гр. Кърджали, общ. Кърджали“, съгласно заявление с Вх.№94-А-440/07.08.2023г. от „МИ 55” ООД и Протокол № 12, Решение № 20 от 16.08.2023г. от „Експертен съвет по устройство на територията” при Община Кърджали.
 27. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: „Разширение на съществуваща подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на територията на общ .Кърджали, от землищната граница с общ. Стамболово, през с. Звиница до с. Майсторово" през поземлени имоти с идентификатори по КККР с приложен регистър и схема”, съгласно заявление с Вх.№АС-СС-422/09.08.2023г. от „МИ 55” ООД и Протокол № 12, Решение № 18 от 16.08.2023г. от „Експертен съвет по устройство на територията” при Община Кърджали.
 28. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: „Разширение на съществуваща подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на територията на общ .Кърджали, от землищната граница на с. Майсторово към               с. Перперек" през поземлени имоти с идентификатори по КККР с  приложен регистър и схема, съгласно заявление с Вх.№94-А-439/07.08.2023г. от „МИ 55” ООД и Протокол № 12, Решение № 19 от 16.08.2023г. от „Експертен съвет по устройство на територията” при Община Кърджали.
 29. Предложение за одобряване на ПУП - ПП /Подробен устройствен план - парцеларен план / за обект: ” Изграждане на канализационна тръба за отвеждане на отпадъчни води от пречиствателна станция на ”Теклас България” ЕАД,находящ се в землището   на с.Пепелище”.
 30. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 31. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 32. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ на УПИ XV-4139 с идентификатор 40909.116.201 и УПИ XV-5851 с идентификатор 40909.116.205 в кв. 134 по плана на ж.к. "Възрожденци“, гр. Кърджали, одобрен с Протокол №8, Решение №50 от 08.06.2022г. от „Експертен съвет по устройство на територията” при Община Кърджали.
 33. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-  план за регулация и застрояване/ на УПИ I-970 в кв. 186 по плана на ж.к. "Възрожденци“, гр. Кърджали за (ПИ с идентификатор 40909.114.970 по КККР на гр. Кърджали) на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 34. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I – за озеленяване в кв.123 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Възрожденци“, гр.Кърджали отреден за изграждане на трафопост и техническа инфраструктура, на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл. 125 и чл. 133, ал.7, т.2 във връзка с чл. 62а, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 35. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-  план за регулация и застрояване/ на УПИ ХXV в кв. 151 по плана на СГЧ                     гр. Кърджали за (ПИ с идентификатор 40909.106.611 по КККР на гр. Кърджали) на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 36. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.                               

 

                                              

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                          

                                                                        К Ъ Р Д Ж А Л И  …..………П…………….

                                                                                                     /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 396 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign