Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“

 26 Май 2023

Продължава реализирането на проект „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие“, който се изпълнява от  Фондация „Микрофонд София” в партньорство с Община Кърджали по Договор за ПБФП BG05SFOP001-2.025-0032-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро Управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Следващият етап от изпълнението на проекта е свързан с разработването на Концепция за насърчаване на участието на бизнеса и гражданите в процесите на прилагане на местни политики, изпълнение и мониторинг.

Разработването на концепцията е естествено продължение на останалите дейности по проекта, а именно проведеното анкетно проучване сред представители на местния бизнес и гражданите, както и извършенияанализ на възможностите за подобряване взаимодействието между бизнеса и местната власт в сферата на местното икономическо развитие на община Кърджали.

Изготвеният анализ е публикуван на интернет страниците на партньорите –Фондация „Микрофонд София“ –www.microfond-sof.eu и Община Кърджали - www.kardjali.bg.

Основният фокус на концепцията е насърчаване на участието на бизнеса и гражданите при изпълнение на политики от страна на местната власт, както и осъществяване на мониторинг от бизнеса и гражданите, в процесите на прилагане на местни политики.

Заинтересованите лица могат да изпращат коментари и предложения на електронни пощи на партньорите –rtimcheva@abv.bg иip_kj@mail.bg

 

www.eufunds.bg

Проект  „Партньорското взаимодействие между местна власт и бизнес за подобрено местно икономическо развитие", Договор за ПБФП № BG05SFOP001-2.025-0032-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 


 Прочитания: 548 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign