Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се обществено обсъждане на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ за периода 2023 – 2027 г.

 19 Септември 2023

Местна инициативна група /МИГ/ „Стамболово – Кърджали 54“ изпълнява Административен договор № РД50-80/23.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., във връзка с подготовката на нова Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. (СВОМР).

Като част от процеса по подготовка на СВОМР на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ бяха направени две проучвания на територията на МИГ: проучване мотивацията и предпочитанията на заинтересованите страни за включването им в изпълнението и в мониторинга на СВОМР исоциално-икономически анализ на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54. В рамките на проучвателния процес бяха проведенидве фокус групи с представители на местната общност за прецизиране на SWOT анализа, направен в кабинетното проучване, както и работни срещи за консултиране разработването на СВОМР с местната общност. В рамките на събитията бяха обсъдени програмите, които да се включат в стратегията, конкретните мерки и финансовия ресурс, които да залегнат в бъдещата стратегия. В проучванията и събитията взеха участие представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор. Чрез изпълнението на тезидейности на практика се приложи подхода “отдолу - нагоре”, а именно включването на всички заинтересовани страни в процеса по разработване на стратегията. На базата на проведените проучвания бяха изведенипроблемите, потребностите, потенциала и тенденциите в развитиетона територията на МИГ.

На базата на проучвателните дейности беше разработен проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“, включващ стратегическа рамка за развитие на територията, приоритети и цели на развитие, описание на програмите, интервенциите, финансовия ресурс, допустимите бенефициенти, критерии за подбор на операции, индикатори за изпълнение на стратегията и отделните мерки и др.

Провеждането на обществено обсъждане на СВОМР е сред задължителните елементи, преди стратегията да бъде подадена за одобрение от Управляващия орган на Стратегическия план на развитие на селските райони 2023 – 2027 г. Ето защо, МИГ „Стамболово -  Кърджали 54“даде широка гласност на събитието и покани всички жители и заинтересовани страни на двете общини от територията на МИГ, да участват в общественото обсъждане и да дадат своето мнение и предложения по проекта на стратегия.

Събитието се проведе на 07.09.2023 г. и очаквано предизвика голям интерес. По време на събитието присъстваха в трите панела общо 48участника от различни заинтересовани групи, в т.ч. кметове, заместник-кметове, служители в общинската администрация, представители на бизнеса, неправителствения сектор, читалища, земеделски производители, образователни институции и др.

Обсъждането се проведе в панела/части с представители на местната общност  съответно в с. Стамболово и в община Кърджали. Допълнително се проведе и тематична дискусия на мерките по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ с потенциални бенефициенти от територията на МИГ.

По време на общественото обсъждане беше представен проекта на стратегия за ВОМР, включително: резултатите от проучванията, SWOT анализа, резултати от изпълнението на предходната СВОМР, стратегическата рамка, целите и приоритетите на развитие, меркитеи разпределението на бюджета по тях, критерии за оценката и индикаторите.Участниците имаха възможност да изразят мнение и предложения по стратегията, част от които ще залегнат в окончателния вариант на стратегията.  Проектът на стратегия е с общ бюджет 8 737 422 лв. и включва многофондово финансиранеот Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Програма „Околна среда“, Програма „Образование“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма за развитие на човешките ресурси.

Екипът на МИГ изразява благодарност за активността на всички заинтересовани страни в проучванията, дискусиите и общественото обсъждане.

Общественото обсъждане сепроведе в изпълнениена АД № РД 50-80/23.03.2023 г. запредоставяненабезвъзмезднафинансовапомощпоподмярка 19.1 „Помощзаподготвителнидейности“ отмярка 19 „Воденоотобщноститеместноразвитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

 


 Прочитания: 692 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign