Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 10

 21 Септември 2023

П О К А Н А

№ 10

 

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

С В И К В А М

 

На28.09.2023 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния

Проект

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 

 1. Изменение на Решение №183 от 05.09.2023г.   на Общински съвет Кърджали, във връзка с утвърждаване и дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2023/ 2024 година.
 2. Изменение на Решение №164 от 20.07.2023 г. за създаване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания” в Община Кърджали като държавно делегирана дейност, считано от 01.10.2023 г.
 3. Изменение на Решение №165 от 20.07.2023 г. на Общински съвет – Кърджали.
 4. Изменение и допълнение на Решение № 169 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Кърджали, проведено на 20.07.2023 г..
 5. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на К. Т.с признато право на обезщетяване със земя в землище гр. Кърджали.
 6. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на С.Ш. с признато право на собственост в землище с. Рани лист, община Кърджали.
 7. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на А.Х.с признато право на обезщетяване със земеделска земя в землищата на с.Сватбаре и с.Гняздово, община Кърджали.
 8. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Подмяна на съществуваща кабелна линия средно напрежение извод Бяло море Веселчане между ТП 19 съд и ТП 20 пожарна, преминаваща през ПИ 40909.118.221, ПИ 40909.118.67, ПИ 40909.110.286 и ПИ 40909.110.175, находяща се в гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали“.
 9. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на нова  жилищна сграда с търговски партер, с местонахождение гр. Кърджали, ул. ,,Дедеагач“ №9 имот: №40909.110.333, преминавайки през ПИ 40909.110.250 и ПИ 40909.110.333 до ново електромерно табло на фасадата на сградата“.
 10. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване през ПИ 40909.110.175 и ПИ 40909.110.160 за нова жилищна сграда в ПИ 40909.110.334 гр. Кърджали, ул. ,,Тодор Каблешков“ №22“.
 11. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на обслужваща сграда в ПИ 40909.116.333 през поземлен имот с идентификатор 40909.115.56, 40909.115.48, 40909.116.145, 40909.116.320 и ПИ 40909.116.340 до ново електромерно табло на имотна граница“.
 12. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда в кадастрален район 27 имот 1653, преминавайки през имот 1307, поземлен имот с идентификатор ПИ 40909.114.243 и ПИ 40909.114.528 до ново електромерно табло на имотна граница“.
 13. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на нова жилищна сграда в ПИ 15268.18.282, преминавайки през с. Гняздово ПИ 15268.888.9901, ПИ 15268.18.144, ПИ 15268.17.6 и ПИ 15268.17.4 до достигане на ново електромерно табло на имотна граница“.
 14. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на територията на Община Кърджали от с. Перперек до с. Кокиче“, съгласно заявление с Вх.№АС-КП-33/01.08.2023г. от „МИ 55” ООД и Протокол № 12, Решение № 22 от 16.08.2023г. от „Експертен съвет по устройство на територията” при Община Кърджали.
 15. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план и право на прокарване на Ел и ВиК трасета на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: ,, ПУП-ПП за външно Ел и ВиК захранване на сграда в новообразуван имот №412, кадастрален район 501, по плана на нообразуваните имоти на местност, землище на с.Петлино, ЗЗП 28, преминавайки през поземлени имоти с идентификатори 56054.15.36 и 56054.16.6 по КККР на с. Петлино, общ. Кърджали“.
 16. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 17. Предложение за поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение №216 от Протокол №9 от заседание на Общински съвет - Кърджали, проведено на 05.09.2023г. за одобряване на заданието и разрешава изработването на ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ на УПИ ХXV в кв. 151 по плана на СГЧ гр. Кърджали (ПИ с идентификатор 40909.106.611 по КККР на гр. Кърджали).
 18. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ на УПИ II-5587в кв. 126 по плана на ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали за (ПИ с идентификатор 40909.112.343 по КККР на гр. Кърджали) на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 и чл. 133, ал.7, т.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 19. Приемане  на  отчет   за  дейността  на   Общински    съвет – Кърджали за мандат 2019 – 2023 г.
 20. Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство в Община       Кърджали.
 21. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

 

 

 

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                              КЪРДЖАЛИ…………………………

                                                                                   /Инж. ЮСЕИН АХМЕД/

 


 Прочитания: 523 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign