Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Социални експерти участваха в публична дискусия и обсъждане на Анализ на потребностите от здравно-социални услуги

 03 Ноември 2023

Публична дискусия  и обсъждане на изработените от Агенцията за социално подпомагане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Национална карта на социалните услуги, в частта за социалните услуги за Община Кърджали се проведе в голямата зала на Бизнес инкубатора.

Във форума участваха директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности” в общинската администрация Ширин Сюлейман, която откри публичното обсъждане, старши експертът Нермин Мехмед, началникът на отдел в Дирекция „Социално подпомагане” – Кърджали Тодор Тодоров, ръководители на социални услуги в община Кърджали, социални работници, членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги и други заинтересовани страни.

Главният експерт Нермин Мехмед презентира целите на разработения Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет  и  Предложението за Национална карта на социалните услуги.

„Със Закона за социалните услуги /ЗСУ/ за първи път се въвежда планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги. Планирането на социалните услуги на национално ниво цели осигуряване на равен достъп до социални услуги на територията на цялата страна.

В чл. 35 от ЗСУ, законодателят е дефинирал начина, по който се разработва Националната карта на социалните услуги, а именно чрез:

- Анализ на общините относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;

- Предложения на общините в резултат на Анализа за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет”, обясни Нермин Мехмед. По думите й в процеса на планиране водеща роля имат общинските администрации.

„Въз основа на анализите и предложенията на общините Агенцията за социално подпомагане (АСП) извършва анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, и разработва предложение за Национална карта на социалните услуги. В картата се определя и максималният брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет”, каза Нермин Мехмед.

Стана ясно, че Анализът на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на Община Кърджали и Предложението за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на Община Кърджали са приети с Решение №58/22.03.2023г. на Общински съвет –Кърджали.

Нермин Мехмед определи и целите на Анализа на Община Кърджали. А това са: Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво да осигури  равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които изцяло да съответстват на приоритетите на държавната политика; Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет; Повишаване качеството на предоставяните социални услуги и интегрирано предоставяне на подкрепа на потребителите; Удовлетворяване на потребностите на населението в общината, областта и лица от цялата страна.

Нермин Мехмед обясни какво включва Анализът на потребностите от социални услуги.

„Той се разработва въз основа на критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в глава втора от Наредбата за планирането на социалните услуги и включва: показателите в общината по критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в глава втора от Наредбата; съществуващите към момента на изготвянето на анализа социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината и брой на техните потребители (общ и по видове услуги и групи потребители); брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги и групи потребители); информация относно броя на лицата от други общини, които ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги); данни/информация за демографското развитие в общината за последните 5 години; информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура (видове и материална база); информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Главният експерт в общинската администрация коментира до каква степен съществуващите в община Кърджали социални услуги удовлетворяват потребностите от социални услуги и какво още е необходимо.  

„Община Кърджали предоставя широк кръг от социални услуги, насочени към деца и пълнолетни лица според специфичните им потребности, финансирани от държавния бюджет, общинския бюджет и по проекти. Разнообразието от услуги е в резултат от ефективната координация между институциите, активната политика на общината и успешните практики на реализиране на проектна дейност в социалната сфера. Обхватът и спецификата на предоставяния набор от социални услуги, посрещат в голяма степен нуждите от подкрепа на жителите на общината, които по една или друга причина са в ситуация на риск от социално изключване. Развитието и предоставянето на социалните услугите в община Кърджали е в съответствие с основни стратегически документи на европейско, национално, областно и общинско ниво. По отношение на социалните дейности и услуги, които се осъществяват на територията на община Кърджали може да се каже, че те са голям пакет, който в голяма степен покрива нуждите на населението”, коментира Нермин Мехмед.

По думите й към настоящия момент в община Кърджали са разкрити и функционират 17 социални услуги, като 13 от тях се финансират като делегирана от държавата дейност, 2 се финансират от общинския бюджет и 2 се финансират по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а от 01.12.2023г. ще се финансират като делегирана от държавата дейност.

Други услуги, които се предоставят на територията на Община Кърджали са:

Механизъм лична помощ се предоставя съгласно чл.3 от Закона за личната помощ и цели да подпомогне ползвателите на лична помощ да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности. Ползватели на лична помощ са: човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; и дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Приемна грижа - Община Кърджали е партньор на Агенция за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015”. Проектът е насочен към затвърждаване и разширяване обхвата на услугата на местно ниво, като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Осигуряването на качествена грижа за децата, настанени в приемни семейства е ключов приоритет на политиката в областта на закрила на детето. Услугата се стреми грижата за децата да гарантира сигурна и устойчива семейна среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство.

Проект „Грижа в дома в община Кърджали“ е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., със срок на изпълнение от 25.01.2023 г.  до 25.04.2024 г. По проекта се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора, зависими от грижа и лица с увреждания; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите); предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др.специалисти при необходимост. Целева група по проекта са 355 броя възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. 

Проект „Топъл обяд в Община Кърджали” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, е финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+). Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Проектът се реализира на територията на цялата община, като услугата топъл обяд се предоставя на 2100 лица от целевата група в работните дни от месеца. Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Срок за създаване на картата на социалните услуги

„Националната карта на социалните услуги се приема от Министерския съвет до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. На 03.10.2022 г. на електронната страница на Националния статистически институт са публикувани първите демографски данни от преброяването.

До шест месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд общините приемат анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по препоръчителна структура, утвърдена от АСП и предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво.

Въз основа на общинските анализи Агенция за социално подпомагане изготвя национален анализ и проект на Национална карта на социалните услуги, които се обсъждат на областно и общинско ниво и ги предлага на Министерство на труда и социалната политика за утвърждаване от Министерски съвет”, каза още Нермин Мехмед.

 

Още снимки
 Прочитания: 508 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign