Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 24 Ноември 2023

П  О  К  А  Н  А

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект BG05M9OP001-2.061-0010-C05 „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     

            Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на заключителна  пресконференция за представяне на реализираните дейности по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали” , Административен  договор за предоставяне  на  безвъзмездна   финансова  помощ BG05M9OP001-2.061-0010-C05  от 02.12.2021 г. който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

            В рамките на събитието ще бъдат представени реализираните дейности ,постигнатите цели и   резултати от изпълнението на проекта.

            Пресконференцията ще се проведе на 27.11.2023 г. (Понеделник) от 11:00 ч. в конферентната зала в сградата на Бизнес инкубатора.

ПРОГРАМА

11:00 ч. – 11:20 ч. - Регистрация на участниците

11:20 ч. – 11:30 ч. - Откриване, представяне на участниците

11:30 ч. – 11:50 ч. - Представяне на реализираните дейности ,постигнатите цели и   резултати от изпълнението на проекта.

11:50 ч. - 12:00ч. - Въпроси и отговори

12:00 ч. -  Закриване на пресконференцията

 

Кмет на Община                       

                                                                            Кърджали: ………П/…….

                                                                                               /Ерол  Мюмюн/

 

Този документ е създаден в рамките на проект Договор № BG05M9OP001-2.061-0010-С05  „Център за  подкрепа  на  лица  с  увреждания, включително с  тежки множествени увреждания и  техните   семейство  в  Община Кърджали»,по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.061  „Подкрепа  за  лицата  с  увреждания» - Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.


 Прочитания: 388 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign