Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 24 Ноември 2023

П  О  К  А  Н  А

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

по проект №BG05M9OP001-2.062-0009-С05 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения “

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     

            Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на заключителна  пресконференция за представяне на реализираните дейности по проект Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, Административен  договор за предоставяне  на  безвъзмездна   финансова  помощ BG05M9OP001-2.062-0009-С05 от 12.01.2022 г. който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

            В рамките на събитието ще бъдат представени реализираните дейности ,постигнатите цели и   резултати от изпълнението на проекта.

            Пресконференцията ще се проведе на 27.11.2023 г. (понеделник) от 09:30 ч. в конферентната зала в сградата на Бизнес инкубатора.

ПРОГРАМА

09:30 ч. – 10:00 ч. - Регистрация на участниците

10:00 ч. – 10:10 ч. - Откриване, представяне на участниците

10:10 ч. – 10:40 ч. - Представяне на реализираните дейности ,постигнатите цели и   резултати от изпълнението на проекта.

10:40 ч. - 11:00ч. - Въпроси и отговори

11:00 ч. -  Закриване на пресконференцията

 

Кмет на Община                         

                                                                            Кърджали: ………/П/……….

 / Ерол  Мюмюн/

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG05M9OP001-2.062-0009-С05„Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси ”2014-2020 г,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 г.


 Прочитания: 392 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign