Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ: През 2023 г. в област Кърджали са сключени 104 договора по програми на ЕС на стойност 49 279 016

 19 Декември 2023

На територията на област Кърджали през 2023 година са сключени 104 договора по програмите в обхвата на кохезионната политика на ЕС. Общата стойност на тези договори е 49 279 016 лева, а бенефициентите по тези договори са 67 на брой.  По общини най-голям е делът на община Кърджали с 23 сключени договора на стойност 19 319 331 лева. Като основен интерес е проявен към Програмата за развитие на селските райони.

Това заяви на пресконференция ръководителят на Областния информационен център в Кърджали Дора Христова, която направи своеобразен отчет на центъра през последната година и в рамките на приключващия проект „Областен информационен център – Кърджали – продължаваме заедно”, финансиран по програма „Добро управление” чрез Европейския социален фонд.

В пресконференцията участва и ръководителят на проекта  Надежда Цветкова.

По думите на Дора Христова бенефициентите, особено в лицето на бизнеса, са проявявали интерес и към отделни мерки, финансирани чрез МИГ, а именно „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, както и към отделни процедури към ПВУ - например  Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията и  Технологична модернизация.

Дора Христова обяви успешното приключване на проект „Областен информационен център-Кърджали-продължаваме заедно“, финансиран по програма “Добро управление“ чрез Европейския социален фонд ЕСФ. Проектът бе изпълняван в продължение на 2 години-2022 и 2023г. и общата му стойност е 268 499.00 BGN.Този проект е своеобразно продължение на приключилите  два проекта през изминалите вече 12 години от съществуването на мрежата от Областни Информационни центрове ОИЦ.

„Общата цел на проекта "Областен информационен център в град Кърджали - продължаваме заедно" е чрез дейността на ОИЦ-Кърджали да се надгради познаваемостта сред жителите на Област Кърджали за кохезионната политика на Европейския съюз, възможностите за финансиране и постигнатите резултати по проекти, съ-финансирани от фондовете на ЕС, както и да се подпомогне прилагането на интегрирания подход в страната. Конкретните цели на проекта са свързани с популяризирането на тези възможностите, повишаване прозрачността и на общественото доверието към процесите на изпълнение и управление на програми.

В дейността на ОИЦ - Кърджали водеща роля има прилагането на принципите на партньорство, насърчаване на равенството между мъжете и жените и недопускане на дискриминация, както и устойчиво развитие”, каза ръководителят на ОИЦ Кърджали.

По думите й през двугодишния период на изпълнение на настоящия проект са реализирани 34 информационни събития в 7-те общини на Област Кърджали и 2 национални инициативи. За отиващата си вече 2023г данните  са съответно 17 събития и една национална инициатива.Тази година нейната тема беше Европейската година на уменията.

„Информационното събитие се проведе в ОДК-Кърджали с участието на представители на общината, Общинския детски комплекс, Регионалното управление на образованието, представители на бизнеса и неправителствения сектор. Целта на своеобразната кръгла маса бе да се споделят идеи как средствата по оперативните програми на Европейския съюз да достигат до реалните си бенефициенти по отношение на ученето през целия живот, квалификацията и преквалификацията на работници и служители, подобряване на образователната инфраструктура, усъвършенстване на връзката образование-бизнес, което да оптимизира и повиши конкурентноспособността на компетенциите”, разказа Дора Христова.

През настоящата година посетителите в офиса на ОИЦ, които са отправили своите въпроси, свързани с отделни процедури по ЕСИФ са308,от които  159 мъже и  149 жени,  а присъствалите на информационните  събития са 165. Общо събитията са 17, като към тях има още 4 събития онлайн. Постъпилите въпроси, получили своя отговор са 293.  

„Новото в дейността на Областния информационен център-Кърджали е реалното участие на експертите в Регионалните съвети за развитие, съответно в звената за медиация и звено за публични консултации към Южен Централен Районвъв връзка с прилагането на интегриран териториален подход в България през периода 2021 г.-2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални инвестиции. Вече стартира работата на звеното за медиация.

-база данни на заинтересовани страни във връзка с подхода ИТИ

-анкета, която обхваща заинтересованите от подхода ИТИ страни

-разяснителни срещи в общините на област Кърджали

-доклад от дейността

За съжаление на първи етап е подадена 1 комбинирана концепция на община Кърджали съвместно с община Момчилград

Според индикативната годишна работна програма на ПРР се очаква през първо-второто тримесечие на 2024г. да стартира процедурата по приоритетна ос2– „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини, където попада и община Кърджали, както и останалите общини от област Кърджали, дефинирани като селски , съгласно Споразумението за партньорство”, каза Дора Христова.

За повишаване информираността на целевите групи са подготвени и отпечатани 4 вида информационни дипляни, презентиращи дейността на центъра и възможности за финансиране.  2 от настоящите дипляни са свързани с Оперативните програми и две с Интегрирания териториален подход.

По проекта  продължи излъчването на радиопредавания в поредица "Европа и ние" по Общинско радио Кърджали, чрез които слушателите ще продължат да получават информация за възможностите за финансиране по програми в България, финансирани от ЕСИФ и фондове на ЕС, изпълнявани със споделено управление, както и политиките на ЕС. В рамките на проекта бяха подготвени и излъчени 6 радиопредавания, като за настоящата година те са съответно 3.

„Другата новост в дейността на ОИЦ е следствие от решение на МС, влязло в сила от 15.09.2023 за определяне на ОИЦ за звена за „Обслужване на едно гише“. В тази връзка ОИЦ са определени за структури за обслужване на едно гише за осигуряване на консултации и информация по всички въпроси, свързани с процеса на обновяване при предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в изпълнение на Реформа C4.R5: „Обслужване на едно гише“, включена в компонент № 4 „Нисковъглеродна икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Към момента е активна процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, според която безвъзмездната помощ е в размер на до 80%, Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресусрс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта, каза още Дора Христова.


 Прочитания: 398 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign