Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 19 Януари 2024

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА  КЪРДЖАЛИ

И

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

ПОКАНА

 за провеждане на учредително събрание за създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА /МИГ/ на територията на Община Кърджали и Община Джебел

 

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Кърджали  и Община Джебел,

След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на Община Кърджали и Община Джебел, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група за прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в частта на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Учредителното събрание ще се проведе на 07.02.2024 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, №19, ет. 1 в заседателната зала на общината при следния проекто-дневен ред:

 1.     Вземане на решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза.;

2.     Приемане Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Джебел-Кърджали (името ще бъде утвърдено на Учредителното събрание);

3.     Избиране Управителен съвет и Председател на Сдружението;

4.    Определяне размера на учредителната вноска и годишния членски внос;

5.     Разни.

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на общината Джебел  и следните населени места, съставни на община Кърджали:

1.      Айрово

2.      Багра

3.      Бленика

4.      Божак

5.      Бойно

6.      Брош

7.      Велешани

8.      Висока

9.      Вишеград

10.    Воловарци

11.    Върбенци

12.    Главатарци

13.    Глухар

14.    Голяма бара

15.    Дъждино

16.    Дъждовница

17.    Дънгово

18.    Енчец

19.    Житарник

20.    Зайчино

21.    Звъника

22.    Звънче

23.    Зелениково

24.    Зорница

25.    Илиница

26.    Калинка

27.    Каменарци

28.    Кобиляне

29.    Кокошане

30.    Костино

31.    Крайно село

32.    Крушевска

33.    Крушка

34.    Кьосево

35.    Лисиците

36.    Лъвово

37.    Македонци

38.    Мартино

39.    Ненково

40.    Опълченско

41.    Островица

42.    Охлювец

43.    Пеньово

44.    Пепелище

45.    Петлино

46.    Прилепци

47.    Пъдарци

48.    Резбарци

49.    Ридово

50.    Севдалина

51.    Скална глава

52.    Снежинка

53.    Соколско

54.    Срединка

55.    Старо място

56.    Стражевци

57.    Тополчане

58.    Ходжовци

59.    Царевец

60.    Чеганци

61.    Черна скала

62.    Чилик

63.    Яребица.

Община Джебел и Община Кърджали е необходимо да представят решение на Общинските си съвет за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общините Джебел  и Кърджали, от където се вижда кой ще представлява общината на учредителното събрание.

Юридическите лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи:

- Легитимно взето решение на компетентния орган, съгласно устава на сдружението/фондацията/читалището за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на общините Джебел и посочените по-горе населени места, съставни на община  Кърджали, от където се вижда седалището на ЮЛНЦ и кой ще представлява организацията на учредителното събрание.

- Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние.

Юридическите лица  - търговски дружества е необходимо да представят следните документи:

- Легитимно взето решение на компетентния орган, съгласно дружествения договор за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на община Джебел и посочените по-горе населени места, съставни на община Кърджали.

- Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние.

Физическите лица е необходимо да представят копие от лична карта, удостоверяващо постоянният адрес на територията на общините Джебел и Кърджали.

Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която може да намерите на сайта на община Кърджали  и Община Джебел. 

С уважение,

 

Даниел Делчев,             П            

Заместник-кмет на Община Кърджали

(Заповед за заместване № 69 / 17.01.2024 г)

ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПОКАНА
Регистрационна форма


 Прочитания: 678 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign