Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 4

 18 Януари 2024

П О К А Н А

№ 4

 

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

С В И К В А М

 

На 26.01.2024 год. /петък/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                                                    

Проект

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 

 1. Приемане на план-график за заседанията на Общински  съвет – Кърджали през 2024 год.
 2. Участие в извънредно общо събрание на съдружниците на  „В и К – Кърджали”, насрочено за 31 януари 2024 .
 3. Упълномощаване на представители на община Кърджали в сдружение с нестопанска цел „За чисти Родопи”.
 4. Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
 5. Преобразуване на Обединено училище „Св.Св.Кирил и Методий” с. Стремци в Основно училище.
 6. Приемане  на годишната  програма  за  развитие  на  читалищната дейност в Община Кърджали  през   2024  г.
 7. Приемане на Програма за управление на община Кърджали през мандат                      2023 г. – 2027 г.
 8. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 2023 г.
 9. Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2023 година и приемане на Общински план за младежта за 2024 година.
 10. Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2023 г.
 11. Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд наОбщина Кърджали за 2023 г.
 12. Приемане на годишен план за паша и списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за общо и за индивидуално ползване през стопанската 2024/2025 г.
 13. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Кърджали за срока на мандат 2023 – 2027 година на Общински съвет Кърджали.
 14. Приемане на разпределението на жилищния фонд за 2024 г.
 15. Определяне на нов състав на Експертния съвет за приемане на правни анализи и пазарни оценки за продажба на общинско имущество към Общински съвет – Кърджали.
 16. Даване на съгласие за предоговаряне на лихви и условия по Споразумения за разсроченоплащане с Търговска банка „Д” АД.
 17. Одобряване на Споразумение за партньорство за подготовка и изпълнение на концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ с водеща програма - Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.
 18. Даване на съгласие за удължаване на срока за наемане на помещение от „Пазар на производителите-Кърджали” ЕАД за дейността на Областенинформационенцентър по проект, финансиран по Процедура чрез директнопредоставяне на безвъзмезднафинансовапомощ BG16RFTA001-1.006 с наименование „Ефективнанационална мрежа от областниинформационницентрове в България”по Програма „Техническапомощ” 2021-2027 г. 
 19. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез директнопредоставяне на безвъзмезднафинансовапомощ BG16RFTA001-1.006 с наименование „Ефективнанационална мрежа от областниинформационницентрове в България”  по Програма “Техническапомощ” 2021-2027 г.
 20. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ”Външно кабелно електро захранване на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.7.71  преминавайки през имоти с идентификатори 40909.124.236 и 40909.7.35  до ново електро мерно табло на имотна граница гр.Кърджали”.  
 21. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ”Външно кабелно електро захранване на нови жилищни сгради на ” Балтимекс” ЕООД в поземлени имоти с идентификатори 40909.8.49,  40909.8.50 и  40909.8.51 от съществуващ  КРШ в поземлен имот с идентификатор 409090.8.21 до нави електромери табла, преминавайки през поземлен имот с идентификатор 40909.8.21 по КККР на гр.Кърджали”.
 22. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ”Външно кабелно електро захранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.19.138 преминавайки през имот с идентификатор 40909.19.162, до ново електро мерно табло на имотна граница по КККР на  гр.Кърджали,  кв.133 , ж.к.“Възрожденци”.
 23. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ”Външно кабелно електро захранване на жилищна  сграда в поземлен имот 40909.103.418 по КККР на гр.Кърджали,  преминавайки през имоти с идентификатори 40909.103.298, 40909.19.162 и 40909.19.161 до ново   електро мерно табло на имотна граница”. 
 24. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електро захранване на многофамилна жилищна  сграда с търговски партер в поземлен имот с идентификатор имот 40909.115.167 преминавайки през имоти с идентификатори  40909.115.18 и  40909.115.156 до ново ел.табло  на фасадата на сградата,  кв.23, гр.Кърджали”.  
 25. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план: ”Външно кабелно електро захранване на нова жилищна сграда  в  поземлен имот с идентификатор 15268.18.282,  преминавайки през имоти с идентификатори 15268.888.9901,  15268.18.144,  15268.17.6  и   15268.17.4  до ново електро мерно табло на имотна граница по КККР на с.Гняздово”.
 26. Предложение за одобряване на  Подробен устройствен план – Специализирана план схема за  обект: ”Нова  мрежа на  Виваком  България  ЕАД  за  захранване на абонати  до ул.”Добруджа” № 16, гр.Кърджали”.
 27. Предложение за одобряване на  Подробен устройствен план – Специализирана план схема за  обект:  ” Нова  мрежа   на  Виваком  България  ЕАД  за  захранване на абонати  по ул.”Капитан Георги Георгиев” ,  ул.”Джон Атанасов”  и  ул.”Захари Зограф” в ж.к.”Възрожденци”,  гр.Кърджали”.
 28. Предложение за одобряване на  Подробен устройствен план – Специализирана план схема за  обект:  ”Нова  мрежа на  Виваком  България  ЕАД  за  захранване на абонати до ул.”Здравец” №10 и ул.”Металург” №9, гр.Кърджали”.
 29. Предложение за одобряване на  Подробен устройствен план– Специализирана план схема за  обект ”Нова  мрежа  на Виваком  България  ЕАД  за  захранване на абонати по  ул.”Райко Жинзифов” в ж.к.”Възрожденци” , гр.Кърджали”.
 30. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: „Нов трафопост тип БКТП 20/0,4 kv в ПИ 40909.117.209, кабели средно напрежение/ КСН/ през ПИ 40909.117.55 и кабел ниско напрежение/ КНН/ до ново индиректно електромерно табло ТЕПО за външно ел. захранване на административно производствена сграда в ПИ 40909.117.208, бул.,, Беломорски“110, гр. Кърджали“.
 31. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Изместване на въздушен електропровод 20kv извод Язовира-Веселчане в участъка от нов стълб №27 до В/ст Прилепци, преминаващ през ПИ 40909.111.16, собственост на С. Р., в кв.,,Възрожденци, град Кърджали, преминавайки през поземлени имоти с идентификатори 40909.111.15, 40909.111.86, 40909.111.229 и 40909.111.193 по КККР на град Кърджали“.
 32. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройственплан-парцеларен план и специализирана план-схема и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ за обект: “Външно кабелно електрозахранване на жилищна сграда в ПИ 40909.5.26, местност ,, Мари Ери“ от БКТП-3 Резбарци, преминавайки през тротоарната част на ул.,,Лиляна Димитрова“ и поземлен имот № 36- път, находящ се в кадастрален район №5, ЗЗП 28 до ново електромерно табло на фасадата на сградата“.
 33. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прекарване на основание чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал.1,във връзка с чл.134, ал.2, т.8 и чл. 125 от ЗУТ за обект: “Изместване на въздушен електропровод 20 kv, извод Язовира от Възлова станция Възрожденци, Въздушен електропровод 20 kv извод Сердика от Възлова станция Възрожденци, Въздушен електропровод 20 kv , извод Пром. Води Възлова станция Възрожденци, Въздушен електропровод 20 kv извод Ардино от Възлова станция Възрожденци и Въздушен електропровод 1 kv  извод 1 от МТТ- Възрожденци, преминаващ през ПИ 40909.15.33, гр. Кърджали“.
 34. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на заданияза изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 35. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 36. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 37. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.
 38. Питане.

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                                       КЪРДЖАЛИ……………………………..

                                                                                                     /Инж. МУХАРРЕМ МУХАРРЕМ/

           

 

 

 

 

 

 

 


 Прочитания: 490 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign