Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВТОРИЯТ ЕТАП ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД Е УДЪЛЖЕН ДО 29 ФЕВРУАРИ

 25 Януари 2024

Община Кърджали уведомява Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в общината, че със Заповед № РД-02-14-37/16.01.2024 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството e удължен срока за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/.

Насоките за кандидатстване и документите към тях са публикувани в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН 2020/ на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

Тази процедура за предоставяне на БФП е втория етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Основната цел на процедурата за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретните цели са:

 • Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
 • Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
 • Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
 • Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
 • Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
 • Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновяване и модернизиране на сградния фонд.

Общият размер на средствата за тази процедура е 282 470 400 лева с включен ДДС.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Одобрените сгради ще получат до 80 % безвъзмездна финансова помощ.

Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в процедурата чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Крайният получател финансира изцяло със собствени средства следните дейности:

 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
 • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Публичност и информация на проекта;
 • Организация и управление на проекта.

 

Кандидатстването за финансова помощ по процедурата се осъществява въз основа на предложения, които се подават от Община Кърджали като водещ партньор. Те се оценяват и класират от оценителна комисия, назначена със заповед на ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване в МРРБ в съответствие с критериите, посочени в насоките за кандидатстване.

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Кърджали ще приема заявления за участие от Сдружения на собствениците до 17.00 ч. на 26.02.2024 г., след този срок Община Кърджали няма да приема заявления за участие.

На интернет страницата на Община Кърджали е достъпна секция BG-RRP-4.024  „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП II”, в която са публикувани подробна информация за процедурата, образци на необходимите документи и контактна информация с отговорните служители в Община Кърджали.  

 

 


 Прочитания: 351 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign