Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 5

 08 Февруари 2024

П О К А Н А

№ 5

 

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

С В И К В А М

 

На 16.02.2024 год. /петък/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                                                    

Проект

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 

 1. Участие в извънредно общо събрание на съдружниците на  „В и К – Кърджали”, насрочено за 27 февруари 2024 г.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества -  Кърджали  през 2023 година и план за дейността на Съвета през 2024 година.
 3. Приемане на отчет за изпълнението на План-програма за развитието на спорта в община Кърджали и Спортен календар за 2023 г. и приемане на План-програма за развитието на спорта в община Кърджали и Спортен календар за 2024 г.
 4. Приемане на отчет за изпълнение на Културен календар на Община Кърджали за 2023 г. и приемане на Културен календар на Община Кърджали за 2024 г.
 5. Одобряване на годишен отчет за 2023 г. за изпълнението на включените проекти в Плана за действие за общинските концесии в Община Кърджали за 2021 – 2027 г. и на концесионните договори.
 6. Приемане на Програма за управление иразпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2024 г.
 7. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти - публична общинска собственост.
 8. Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост на Общинско предприятие „Паркинги, гаражи и зони за паркиране“, гр. Кърджали.
 9. Даване на съгласие за предоставяне на имоти – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Народно читалище „Прогрес 1956“ с. Жинзифово, община Кърджали и Народно читалище „Родопски фар 1938“, гр. Кърджали.
 10. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул. „Тракия“ № 13, гр. Кърджали за осъществяване на дентална медицинска дейност.
 11. Приемане на списък на спортни обекти – общинска собственост, за управление и разпореждане за 2024 г.
 12. Приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд наОбщина Кърджали за 2024 г.
 13. Обсъждане и приемане на бюджета на община Кърджали за 2024 г.
 14. Даване на съгласие за участие на Община Кърджали като водещ партньор по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“.
 15. Даване на съгласие за кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.028 Подкрепа за енергийноефективни системи за улично осветление” с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2/. 
 16. Даване на съгласие за реализиране на проект и включване в местно партньорство по процедура BG14MFPR001-3.001„Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури” на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури /ПМДРА/ 2021 - 2027 г.
 17. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Специализирана план схема за обект: ”Външно кабелно електро захранване на обслужваща  сграда в поземлен имот с идентификатор 40909.116.333,  преминавайки през имоти с идентификатори 40909.115.56, 40909.115.48, 40909.116.145, 40909.116.320 и  40909.116.340 до ново ел.табло  на имотна граница,  кв.227, ж.к.”Възрожденци”, гр.Кърджали”.
 18. Разрешениe за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на задание  за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлен имот през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 19. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                 КЪРДЖАЛИ………………………………

                                                                               /инж. МУХАРРЕМ МУХАРРЕМ/

 

 

 


 Прочитания: 311 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign