Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 7

 18 Април 2024

П О К А Н А

№ 7

 

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

С В И К В А М

 

 

На 25.04.2024 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния                                                                     

Проект

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 

 1. Създаване  на  Наблюдателна  комисия  към Общински съвет – Кърджали за мандат 2023 – 2027 год.
 2. Откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Кърджали.
 3. Изменение на Решение  № 29 от 28.02.2023 г.  на Общински съвет – Кърджали.
 4. Приемане  на доклади за осъществените дейности  на читалищата  за  2023  г.
 5. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2024 година, приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2023 г.
 6. Осигуряване на финансова подкрепа в размер на 50 000 лв. за временно подпомагане дейността на СНЦ „Местна инициативна група Стамболово-Кърджали 54“ по подмярка 19.3Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общноститеместно развитие“ на Програмата за развитие на селскитерайони             2014 – 2020 г.
 7. Отмяна на Решение № 71 от 16.02.2024 г.  на Общински съвет –Кърджали, с което се дава съгласие за участие на Община Кърджали като водещ партньор по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/.
 8. ОтмянанаРешение № 72 от16.02.2024 г.  на Общински съвет –Кърджали, с което се дава съгласие Община Кърджали да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление” с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост  /Покана 2/.
 9. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023 г.
 10. Допълнениеи изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинскасобственост за 2024 г.
 11. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.
 12. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване на тераса в размер на 6.08  кв.м на З. М. към собствения и апартамент **, бул. ”********” № **, жил. блок №**, вх.*, ет.*, находящ се в общински застроен поземлен имот с идентификатор 40909.118.296 по Кадастралната карта на гр. Кърджали и определяне  на пазарна цена за учредяване на право на пристрояване.
 13. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІV-29, кв.3 по ПУП на  с.Сипей, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно изградената в него  с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на два етажа – Р. Е. и определяне на  пазарна цена на имота.
 14. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ІV-ткзс, кв.5 по Частична регулация на с. Чифлик, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно изградената в него  с отстъпено право на строеж масивна жилищна сграда на един етаж – Т. М.и определяне на  пазарна цена на имота.
 15. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул. „Тракия“ № 13, гр. Кърджали, за осъществяване на медицинска дейност.
 16. Даване на съгласие за предоставяне под наем без търг или конкурс на Регионално управление „Южен централен район“ на „Български пощи“ ЕАД, гр. Пловдив.
 17. Даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост на Агенция по заетостта, гр. София за създаване на Клуб за активиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., проект BG05SFPR02-1.001-0002 „Започвам работа“ – Компонент 1 „Активиране“.
 18. Даване на съгласие за промяна на статута от частна общинска собственост в публична общинска собственост на части от поземлен имот с идентификатор 24445.501.275 по Кадастралната карта на с. Дъждино, община Кърджали.
 19. Даване на съгласие за промяна на статута от публична общинска собственост в частна общинска собственост на части от имоти с идентификатори 24445.501.273 и 24445.501.274 по Кадастралната карта на с. Дъждино, община Кърджали.
 20. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2024 г.
 21. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд  – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 22. Даване на съгласие за право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 15268.13.87 по кадастралната карта на землище с. Гняздово – публична общинска собственост.
 23. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на Община Кърджали.
 24. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали.
 25. Предложение за приемане на дарение в полза на Община Кърджали, представляващо проектни имоти с идентификатор 40909.108.306 и 40909.108.307 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали с цел прилагане на улична регулация на ул.“Републиканска“ от о.т. 540 до о.т.566 по ПУП на гр. Кърджали.
 26. Процедура за контрол, проверка и приемане на инвестиции, извършени от оператора по ВиК като част от задължителните такива за 2020 година, поети при сключване на Договора с Асоциация по ВиК – Кърджали.
 27. Процедура за контрол, проверка и приемане на инвестиции, извършени от оператора по ВиК като част от задължителните такива за 2022 година, поети при сключване на Договора с Асоциация по ВиК – Кърджали.
 28. Процедура за контрол, проверка и приемане на инвестиции, извършени от оператора по ВиК като част от задължителните такива за 2023 година, поети при сключване на Договора с Асоциация по ВиК – Кърджали.
 29. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на заданияза изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 30. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ/ Закон за опазване на земеделските земи/ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ/ Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи/.
 31. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: ”Външно кабелно електро захранване на едноетажна сезонна постройка в поземлен  имот №750,  преминавайки през поземлени имоти № 735, № 9512, № 9514 и № 9516  до ново електромерно табло пред поземлен имот №752 плана на новообразуваните имоти, кадастрален район 501 в з-ще с.Петлино, общ.Кърджали”. 
 32. Разрешение за изработване на Специализирана план схема към Подробен устройствен план-План регулация и застрояване на ж.к.“Възрожденци за елементите на техническата инфраструктура на ,,А1 България“ЕАД на гр.Кърджали за обект: “Изграждане на канални трасета на ,,А1 България“ЕАД в обхвата на територията на гр.Кърджали кв.Възрожденци“, и право на прокарване на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с  чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал. 1 и  чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ собственост на Община Кърджали.
 33. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  на основание чл.124а, ал.1, чл. 124б, ал.1 и чл. 125 от ЗУТ за обект: „Изграждане на път за връзка на населените места с. Бялка и с. Панчево, общ. Кърджали” през поземлени имоти с идентификатори №07764.500.129, 07764.500.127, 07764.500.126, 07764.500.122, 07764.500.123, 07764.100.48, №07764.500.128, 07764.500.124, 07764.500.138, №07764.500.2, 55422.3.56, 55422.3.73, 55422.4.5, 55422.3.69, 55422.3.70, 55422.3.71, 55422.4.7, 55422.4.8, 55422.4.9, 55422.4.10, 55422.3.60, 55422.3.51, 55422.3.6, 55422.3.7, 55422.3.13, 55422.4.138, 55422.4.137, 55422.4.34, 55422.3.17, 55422.4.59, 55422.4.47, 55422.4.94, 55422.4.95, 55422.3.26, 55422.4.126, 55422.4.96, по КККР на общ. Кърджали.
 34. Определяне размера на основните възнаграждения на кметовете в община Кърджали.
 35. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 36. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности свързани с лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кърджали.
 37. Питания.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                     КЪРДЖАЛИ…………………………….

                                                                                 /инж. МУХАРРЕМ МУХАРРЕМ/

 

 

 

 

 

 


 Прочитания: 268 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign