Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С 35 гласа за и 4 въздържали се Общинския съвет прие Плана за финансово оздравяване на Община Кърджали за периода 2024 – 2026 год.

 27 Юни 2024

С 35 гласа за и 4 въздържали се Общинския съвет прие Плана за финансово оздравяване на  Община Кърджали за периода 2024 – 2026год, предложен на вниманието на общинските съветници от кмета Ерол Мюмюн.

По думите му Планът има за цел в срок за две години от неговото въвеждане в действие да се постигне финансово оздравяване на общината, намиращо израз във финансовата устойчивост и стабилност на общинските финанси, както и да се постигне по-добро управление на публичните ресурси, по-голяма прозрачност в дейността на общината и да се повиши контрола на местно ниво, при спазване на фискалните правила по ЗПФ.

Основната посока за търсене на решение за излизане от финансовото затруднение е да се предприемат мерки за подобряване на показателите, по които община Кърджали отчита негативни резултати,а именно:

?             Поети ангажименти под 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;

?             Просрочени задължения под 5% от отчетените за последната година разходи на общината;

?             Задължения за разходи по бюджета на общината близо до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.

В плана има заложени мерки за изпълнение на Плана за финансово оздравяване  за периода 2024-2026г., са в следните основни направления:

I.             Оптимизиране на местните приходи /данъци, такси, глоби/ - като размери, ставки и повишаване на събираемостта им;

II.            Затягане на бюджетната дисциплина на разпоредителите с бюджет към община Кърджали;

III.          Оптимизиране на разходите, в т.ч. и оптимизация на структурата и числения състав на персонала.

IV.          Ползване на временен безлихвен заем по чл.130ж от ЗПФ в размер до 6 000 000 лева.

За целия период на оздравителната процедура, очакваният фискален ефект от мерките, които община Кърджали възнамерява да приложи за повишаване на събираемостта на приходите и за оптимизиране на някои разходи, възлиза на приблизително 5 000 000 лева.

От залата прозвучаха критики към Плана и бяха направени предложения в тази насока. След дебати, те бяха отхвърлени от мнозинството в Общинския съвет.

 

Още снимки
 Прочитания: 173 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign