Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 17 Октомври 2007

Община Кърджали обявява на заинтересованите лица, че на 31 октомври 2007г., изтича крайният срок за подаване на: Молби-декларации за заплащане на такса “Битови отпадъци” за нежилищни имоти за 2008г., според количеството битови отпадъци, събирани в стандартен съд, разположен в границите на имота /кофи поцинковани с вместимост 110л., кофи пластмасови 120л. или 240л., контейнер тип „Бобър“ 1100л./ и на молби-декларации за освобождаване от такса “Битови отпадъци”, в частта й за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на отпадъците за имотите, които няма да се ползват през цялата година.
Допълнителна информация може да се получи от интернет страницата на Община Кърджали в секция „Наредби“, където е публикувана Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали. Регламентът за такса битови отпадъци е в глава V „ Местни такси“, членове от 20а до 20й.
От интернет страницата на Община Кърджали, секция „Формуляри“, може да се изтеглят:
бланка на молба-декларация за определяне на такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци, на база количество отпадъци; бланка на декларация за базови параметри на нает имот;
бланка на молба-декларация за освобождаване от такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци за имотите, които няма да се ползват през цялата година.
За справки заинтересованите лица могат да се обръщат и към Общинска администрация, сектор “Опазване на околната среда”, тел. 67381; 67379.


 Прочитания: 2999 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign